Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:182 (1998-99)
Innlevert: 02.03.1999
Sendt: 03.03.1999
Besvart: 10.03.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Vil Statsråden vurdere muligheten av en oppmykning av lovverket for gravferder, slik at de som ønsker det kan søke om spredning av aske før de dør?

Begrunnelse

Slik jeg forstår er adgangen til å gjøre noe som helst annet enn å grave ned urnen med aske relativt ny i Norge. Etter at adgangen ble åpnet for vel to år siden, er det kommet en del søknader om å få spredd asken for "vær og vind". Selv om det i utlandet er mulig å spre asken nær sagt hvor som helst, er det her til lands bare lov i fjellheimen, og på det "åpne hav" som det heter. Jeg ser ikke noe problem med nevnte begrensninger.
Imidlertid er det fremkommet i ukeavisen Fremskritts utgave 16.01.99 at en person må være død for å søke om denne adgangen. I praksis foregår det ved at den avdøde på forhånd må ha skrevet en erklæring om at det er dette vedkommende vil, undertegnet og datert som de pårørende så legger ved en søknad. Det er også de etterlatte som må ta seg av eventuelle anker, dette bekreftes av førstekonsulent Kjell Ivar Moland i Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet, overfor avisen.

Det fortoner seg underlig at man ikke selv skal kunne søke om askespredning, og selv ta seg av eventuelle anker, mens man er i live. Personlig ser jeg dette som en merbelastning som man legger på de sorgtunge etterlatte, fremfor at den enkelte i god tid før sin død kan besørge de nødvendige tillatelser.

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Gravferdsloven § 20 annet ledd første punktum lyder slik:

"Når det foreligger underskrevet og datert erklæring om det fra person som har fylt 15 år, kan fylkesmannen etter vedkommendes død gi tillatelse til at den som sørger for gravferden sprer asken for vinden."

Bestemmelsen er utformet med sikte på å unngå situasjoner hvor avdødes nærmeste pårørende føler seg tvunget til å gjennomføre askepredning når det strider mot deres ønske eller overbevisning. Den som ønsker sin aske spredd for vinden bør derfor i god tid avklare dette med sine nærmeste. I tilfelle disse vegrer seg mot å gjennomføre ønsket, kan vedkommende - om han eller hun er over 18 år - i henhold til gravferdsloven § 9 første ledd oppnevne en annen til å sørge for gravferden.

Når det foreligger gyldig erklæring om askespredning fra avdøde forutsettes det å være en relativt kurant sak for fylkesmannen å innvilge søknaden, så fremt stedet asken ønskes spredd ikke vurderes som uegnet.

På denne bakgrunn finner jeg det ikke hensiktsmessig å ta initiativ til endring av loven, som for øvrig ennå ikke har virket i mer en to år.

Jeg vil også fremheve at det vil kunne være noe problematisk å legge opp til en ordning med forhåndssamtykke, da det i mange tilfelle vil kunne gå svært mange år før det vil være aktuelt å spre asken. Skulle vedkommende i løpet av denne tid endre sitt gravferdsønske, kan det i enkelte tilfeller bli ekstra vanskelig for den som sørger for gravferden å vite om man skal forholde seg til fylkesmannens tillatelse eller til et senere uttalt ønske fra avdøde.