Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:183 (1998-99)
Innlevert: 02.03.1999
Sendt: 03.03.1999
Besvart: 08.03.1999 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I forslag til ny minerallov (Ot prp nr 35 (1998-99)) er det utarbeidet forslag til forskrifter for områder med samiske interesser, og det henvises spesielt til §9 i forskriften, som omhandler nektingsrett for Sametinget. Dette spørsmålet tas også opp i Samerettsutvalgets utredning (NOU nr 4. 97), som hadde en høringsfrist til 1/3-99. Ser statsråden det betenkelige i at det allerede nå foreslås innført en nektingsrett for Sametinget, før høringsuttalelsene fra Finnmarkskommunene er gjennomgått?

Begrunnelse

Samerettsutvalgets utredning har medført en betydelig debatt omkring Sametingets rolle i Finnmark, og da særlig med relasjon til løsninger som kan redusere befolkningens generelle muligheter for å øve innflytelse på de avgjørelser som tas. I denne diskusjonen har spørsmålet om nektingsrett for Sametinget stått sentralt. Undertegnede er enig i at det i spørsmål som særlig berører samisk kultur kan være behov for et lovverk som sikrer beskyttelse av denne. En nektingsrett for Sametinget kan
være et slikt virkemiddel, men behøver ikke å være det, dersom man gjennom lovverket finner fram til andre virkemidler som på andre måter ivaretar den samiske kulturen. Et slikt virkemiddel kan være opprettelsen av en Finnmark Grunnforvaltning, med representasjon fra Sametinget, og der Stortinget gis et overordnet ansvar dersom beslutninger som fattes av Finnmark Grunnforvaltning oppfattes å komme i strid med den samiske kulturen. Høringsfristen for Samerettsutvalgets utredning gikk ut den 1. mars, men undertegnede er vel kjent med at en rekke av Finnmarkskommunene har argumentert mot en nektingsrett for Sametinget på det grunnlag som næringsdepartementet legger opp til i sitt forslag til ny minerallov. Det vil etter undertegnedes vurdering være prinsipielt betenkelig å innføre en slik nektingsrett for Sametinget allerede nå, og uten at de aktuelle høringsinstansene (og da særlig Finnmarkskommunene, Finnmark Fylkesting, Sametinget samt berørte næringer) får noen muligheter til å uttale seg til dette forslaget.

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Jeg oppfatter spørsmålet som å gjelde om mineralloven skulle ha vært utsatt inntil Stortinget hadde ferdigbehandlet oppfølgningen av Samerettsutvalgets innstilling (NOU 1997:4) "Naturgrunnlaget for samisk kultur". Jeg vil innledningsvis knytte noen generelle merknader til hvorfor forslag til ny minerallov ble fremmet nå, før jeg kommenterer den foreslåtte tidsbegrensede nektingsretten for Sametinget.

Det er mange store og komplekse spørsmål Samerettsutvalget tar opp i NOU 1997:4. Selv om høringsfristen nå er gått ut, vil det fortsatt kunne ta noe tid før man har kommet så langt at disse spørsmålene er ferdigbehandlet av Stortinget.

For meg har det vært uaktuelt å utsette forslag til ny minerallov til Stortinget har tatt en endelig stilling til samenes rettighetsforhold til land og vann. Det har lenge vært et uttalt ønske om å lage en minerallov som samler dagens uoversiktlige minerallovgivning i en lov. Dagens minerallovgivning er gammel, fragmentert og ikke tilpasset dagens samfunnsforhold, og den er derfor ikke lenger en hensiktsmessig regulering for næringen, hverken for næringens egen del, ut fra myndighetenes reguleringsbehov eller andre samfunnsforhold. Dagens lovgivning har en rekke hull som skaper uklarhet og uvisshet da den i all hovedsak er knyttet til mutbare mineraler. Jeg vil derfor understreke at det er på høy tid at minerallovgivningen samordnes og oppgraderes.

Utgangspunktet for å lage en minerallov har vært at det skal være like regler for alle. Det har imidlertid vært reist spørsmål om Norge folkerettslig er forpliktet til å gi særregler for områder med samiske interesser. Når det nå som sagt haster med å få på plass en ny minerallov, er det naturlig å gi midlertidige særregler for å ivareta samiske interesser, i påvente av at oppfølgningen av Samerettsutvalgets arbeid er sluttført. Et alternativ som å la dagens regler fortsatt gjelde for områder med samiske interesser ville ha ført til en uoversiktlig rettskildesituasjon for brukere av mineralloven, samtidig som det ville gi samisk befolkning dårligere rettigheter enn hva som er tilfellet etter forslag til ny minerallov når det gjelder de mutbare mineraler.

Jeg mener at det som en følge av dette er uproblematisk å fremme forslag til ny minerallov før norske myndigheter har tatt stilling til Samerettsutvalgets utredning om naturgrunnlaget for samisk kultur.

Jeg vil imidlertid understreke at også minerallovgivningens utforming når det gjelder samenes rettslige stilling vil være bundet av de konklusjoner som kommer frem av den politiske behandlingen av Samerettsutvalgets innstilling. Jeg ser behovet for at spørsmål som reises i Samerettsutvalgets utredning må behandles samlet. Min intensjon har derfor hele tiden vært å ikke legge noen føringer for den senere og bredere politiske behandlingen av Samerettsutvalgets utredning. Jeg er åpen for at det kan bli nødvendig med enkelte senere endringer i mineralloven som et resultat av myndighetenes behandling av denne utredningen. Den foreslåtte forskriften for områder med samiske interesser er med andre ord en midlertidig ordning inntil Stortinget har ferdigbehandlet Samerettsutvalgets utredning.

Finnmark med sine rike mineralressurser er av stor interesse for mineralnæringen, og en tidsbegrenset nektingsrett for Sametinget er i utgangspunktet lite forenlig med behovet for næringsutvikling og arbeidsplasser i Finnmark. Det er ingen grunn til å legge skjul på at en adgang til å kunne utsette drift vil kunne forsinke gjennomføringen av et tiltak, medføre økte kostnader for tiltakshaver og til sist kan ende med at tiltak ikke blir iverksatt når nektingstiden er ute. På bakgrunn av de pågående vurderinger av rettigheter i områder med samiske interesser, har Regjeringen likevel ut fra en helhetsvurdering funnet å foreslå at det skal innføres en slik midlertidig nektingsadgang for Sametinget i forskriften for områder med samiske interesser.