Skriftlig spørsmål fra Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:185 (1998-99)
Innlevert: 03.03.1999
Sendt: 04.03.1999
Besvart: 10.03.1999 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Spørsmål

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF): Fra i høst setter NSB i verk den nye rutemodellen med krengetog på Sørlandsbanen. Samtidig bortfaller nattogtilbudet fra Arendal. Vil samferdselsdepartementet ta initiativ til at NSB vil kjøre et direktetog mellom Arendal og Oslo?

Begrunnelse

Aust-Agder har ingen flyplass og er avhengig av andre transportmuligheter. Et direkte togtilbud vil gi næringsliv, fylkeskommuner og kommuner som har et stort behov for god kontakt med Oslo/Akershus et godt og miljøvennlig kollektivtilbud. Et tilbud med en tidlig avgang direkte Arendal-Oslo ville komme til erstatning for nedlegging av nattoget og vil bidra til å styrke regionens kommunikasjonsmuligheter og næringsutvikling.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: NSB BA skal innenfor gitte rammebetingelser drives etter bedriftsøkonomiske prinsipper. Behovet for å sikre et transporttilbud i områder av landet der dette ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomt, men anses som samfunnsmessig riktig ut fra miljø-, transportstandard- og distriktshensyn, ivaretas gjennom ordningen med statlig kjøp av persontransporttjenester.Med utgangspunkt i Norsk jernbaneplan 1998-2007, er det inngått en rammeavtale mellom Samferdselsdepartementet og NSB BA om statlig kjøp av persontransporttjenester for perioden 1998-2001. Innenfor avtalens økonomiske ramme er det tatt høyde for 7 daglige togavganger (6 på lørdager) på strekningen Arendal - Nelaug, med korrespondanse til tog på Sørlandsbanen. Avtalen omfatter ikke NSB BAs nattogtilbud, som i dag drives med tilskudd fra Aust-Agder fylkeskommune. Avtalen mellom NSB BA og fylkeskommunen er basert på årlige forhandlinger. NSB BA har opplyst overfor Samferdselsdepartementet at nattogtilbudet vurderes nedlagt i forbindelse med innføringen av krengetog på Sørlandsbanen, høsten 1999.

Ifølge NSB BA vil det ut fra selskapets tilgang på materiell og fremtidig infrastrukturkapasitet på Sørlandsbanen kunne være mulig å sette inn krengetog i direkte avgang fra Arendal til Oslo. Et slikt tilbud anses imidlertid i utgangspunktet å være avhengig av statlig eller fylkeskommunalt kjøp av transporttjenester. Det er ikke tatt høyde for dette i gjeldende rammeavtale mellom Samferdselsdepartementet og NSB BA for perioden 1998-2001.

Slik saken står, anser Samferdselsdepartementet dette som et budsjettspørsmål som tidligst kan vurderes i forbindelse med framlegging av statsbudsjettet for 2000.