Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:186 (1998-99)
Innlevert: 03.03.1999
Sendt: 04.03.1999
Besvart: 10.03.1999 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hvilke regler gjelder for bistand ved teoriprøven til førerkortet når det gjelder utlendinger, og hvordan skiller disse seg i forhold til nordmenn med lese- og skrivevansker?

Begrunnelse

Undertegnede har mottatt henvendelse fra en sjåførlærer som hevder at utlendinger får lov til å bruke tolk ved teoriprøven til førerkortet. Det hevdes at dette også gjelder folk som har bodd i Norge i 25 år. Det hevdes videre at tolkene, som ofte kommer fra de samme innvandrermiljøer som den som skal ta førerkortet, ofte hjelper med svarene.
Jeg kan ikke stå inne for påstandene, men dersom dette er tilfelle er det klart beklagelig.

Imidlertid er ovennevnte ikke mitt hovedpoeng. Kjørelæreren hevder også at nordmenn som har lese- og skrivevansker ikke får hjelp eller alternative prøvemetoder ved teoriprøven til førerkortet. Dette fortoner seg for meg svært beklagelig. Lese- og skrivevansker er som vi vet svært utbredt i samfunnet, og mange har så betydelige vansker at det er svært vanskelig å gjennomgå en skriftlig teoretisk prøve. Spesiell bistand burde derfor være tilgjengelig.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Reglene for gjennomføring av teoriprøven til førerkort er fastsatt i forskrift 23. februar 1979 nr. 4 om førerkort og førerprøve m.v. (førerkortforskriften).

Prøven skal som regel være skriftlig, men personer som ikke behersker skriftlig norsk kan likevel få en tilsvarende muntlig prøve. Dette gjelder både fremmedspråklige kandidater og kandidater med lese- og skrivevansker.

Regler for førerprøve for fremmedspråklige er fastsatt i forskriften § 12:

"For kandidat som ikke forstår norsk, kan kommunikasjon mellom kandidat og eksaminator/sensor foregå på et språk som partene behersker godt nok. Dersom språkproblemene er store, kan det nyttes godkjent tolk ved prøven. Eventuelle utgifter til tolk utover det den offentlige tolketjeneste kan dekke, må betales av kandidaten selv."

Forskriften § 13 omhandler bl.a. personer som ikke behersker skriftlig norsk:

"Behersker kandidaten ikke skriftlig norsk i tilstrekkelig grad til å kunne besvare spørsmålene eller på annen måte har problemer med de skriftlige spørsmålene, kan sensor holde en tilsvarende muntlig prøve."

Både fremmedspråklige og personer med lese- og skrivevansker kan søke om å få ekstra tid til den skriftlige prøven, eller kan søke om å få avlegge teoriprøven muntlig. Det er således ikke forskjell i den bistand som gis disse gruppene ved teoriprøven.

I prinsippet skal teoriprøven ha samme vanskelighetsgrad enten den gjennomføres skriftlig, muntlig eller muntlig ved tolk.

Når det gjelder prøve for førerkort i tyngre klasser eller for annen kompetanse i yrkesmessig trafikk, fastsetter forskriften at kandidaten må kunne gjennomføre prøven på norsk.

Til orientering vedlegger jeg utskrift av de aktuelle bestemmelsene som gjengitt ovenfor.Vedlegg til svar:

Førerkortforskriften av 23. februar 1979 nr. 4 i forskriften § 12 og 13, kap. 2 om førerprøven.