Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:198 (1998-99)
Innlevert: 08.03.1999
Sendt: 08.03.1999
Besvart: 12.03.1999 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Vil statsråden ta til orde for en regelendring slik at ikke døve er avskåret fra å arbeide som fiskere?

Begrunnelse

Håkon Korneliussen har arbeidet på diverse fiskebåter i snart 10 år, uten at hans døvhet har hindret han i å gjøre en tilfredsstillende jobb.

Håkon Korneliussen var til legeundersøkelse hos sjømannslegen i Tromsø den 22. februar 1999. Utfallet av legebesøket ble at Håkon Korneliussen ikke fikk godkjent legeerklæring til å drive fiske fordi han er døv. Konsekvensen er at han nå står uten arbeid fordi hans handikap i regelverket gjør han uegnet til å drive fiske. Dette til tross for at han har arbeidet om bord i fiskebåter i snart 10 år. Dette yrkesforbudet vil trolig få alvorlige sosiale og økonomiske konsekvenser for han, i tillegg til den ulempen døvheten innebærer.

Regelverket som regulerer dette tilfellet er sjømannslovens § 26 og forskrift om legeundersøkelse av arbeidstakere på skip m.v. Det fremgår av forskriftens § 10 at Sjøfartsdirektoratet kan dispensere fra forskriften. Ifølge opplysninger fra sjømannslegen i Tromsø, vil det svært sjelden gis dispensasjon for døve, noe som altså innebærer at Håkon Korneliussen og andre døve i praksis blir diskvalifisert fra fiskaryrket

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Reglene for kontroll av helse er fastsatt i § 26 i Sjømannsloven av 30. mai 1975 nr. 18 med tilhørende forskrift av 3. februar 1986 nr. 237 om legeundersøkelse av arbeidstakere på skip m.v. I forskriftens § 4 nr. 2 bokstav d) heter det at søkeren "bør vanligvis ikke ha større hørselstap på det beste øre enn 40 dB ved frekvensene 500 - 2000 Hz og 60 dB ved 3000 - 4000 Hz."

Jeg forstår at representanten Bastesens spørsmål har sin bakgrunn i en konkret sak der et vedtak om å nekte å utstede helseerklæring er påklaget. Etter det jeg er gjort kjent med, er klagen inneværende uke oversendt den spesielle klageinstans for slike saker. Jeg finner det på denne bakgrunn ikke riktig å gripe inn i den konkrete sak, men begrenser meg til mer generelle kommentarer.

I forskriftens § 4 nr. 3, andre ledd heter det at "Høreapparat kan unntaksvis tillates for yrkessjømenn som tjenestegjør i maskin eller tilhører matstell- og tjenestepersonalet. Betingelsen er at han derved oppnår sosial hørsel, dvs. en taleforståelse på minst 2½ meter." Søkeren skal heller ikke oppfylle dette minstekravet til sosial hørsel.

Siktemålet med bestemmelsene er å sikre arbeidstakernes liv, helse og arbeidsmiljø. Arbeid til sjøs er forbundet med risiko, og arbeid på fiskefartøy er intet unntak i så måte. At arbeidsplassen er i bevegelse og er utsatt for vær og vind setter ekstra krav til årvåkenhet og funksjonsevne. Det å ikke oppfylle kravene til hørsel vil øke faren for ulykker både for den døve og for de andre om bord. Arbeid om bord uten hørsel vil medføre at de vanlige kommunikasjonskanalene som tale og lydalarmer ikke vil kunne brukes og at de om bord vil måtte fokusere på dette i tillegg til de andre arbeidsoperasjonene som skal utføres. Dette vil øke presset på de tilgjengelige ressursene, og faren for ulykker om bord generelt og for den døve spesielt, vil øke.

Det er min vurdering at en person som ikke oppfyller minstekravene til hørsel, og som således har redusert evne til å kommunisere, er en for stor risiko for seg selv og for de andre om bord. En eventuell endring av regelverket ut fra rent sosiale kriterier for å gi døve adgang til arbeid om bord ville sette et for lavt krav til funksjonsevne. Det ville kunne skapes presedens for en utvikling som vi ikke er tjent med.

Jeg har stor forståelse for den vanskelige situasjon som hyrenektede kommer i, men hensynet til helheten når det gjelder personsikkerhet til sjøs må komme først. På denne bakgrunn finner jeg det ikke tilrådelig med en regelendring slik at døve ikke er avskåret fra å arbeide som fiskere.