Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:199 (1998-99)
Innlevert: 08.03.1999
Sendt: 08.03.1999
Besvart: 15.03.1999 av forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Evjemoen militærleir i Evje og Hornes kommune i Aust-Agder ble vedtatt opprettholdt i langtidsmeldingen til forsvaret. Kan Statsråden gi en foreløpig redegjørelse for hvilke oppgaver som kan være mest aktuelle å tilføre Evjemoen for å gi denne leieren en beste mulig forsvarsstrategisk betydning og samtidig tilføre leieren et aktivitetsnivå som forutsatt i langtidsmeldingen?

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: Regjeringen har i St meld nr 22 (1997-98) ikke omtalt aktivitetsnivået ved de enkelte av Hærens garnisoner. Som et ledd i arbeidet med å oppnå balanse mellom mål og midler, lister meldingen ulike tiltak som det kan bli nødvendig å vurdere ytterligere. I denne sammenheng er aktivitetene ved Hærens utdanningsgarnisoner ett av mange tiltak som må vurderes. Forsvarskomiteen har i sin Innst S nr 245 (1997-98) bemerket at man finner det naturlig at Evjemoen opprettholdes og videreføres som et sentrum for landforsvarets tilknytning til Sør-Vestlandet.

Arbeidet med departementets endelige styringsdokument for forsvarsplanlegging i perioden 1999 - 2006 er under sluttføring. Forsvarskomiteens merknad vil bli gjenspeilet i de føringer som jeg vil gi til Forsvarssjefen. Virksomheten i Forsvarets organisasjon må fokuseres mot å løse de pålagte oppgaver samt å oppnå intensjonene i de politiske føringer. En av Forsvarets hovedutfordringer er imidlertid å finne en balanse mellom oppgavene og de ressurser som stilles til rådighet. En annen hovedutfordring er å oppnå en rimelig balanse mellom kostnadene forbundet med drift av organisasjonen og behovet for investering i nytt materiell. Virksomheten må derfor være under kontinuerlig vurdering og utvikling for å tilpasses krigsstrukturens behov og de økonomiske rammebetingelsene.

Departementet vil i det endelige styringsdokumentet ta initiativ til en rekke utredninger som skal skaffe beslutningsgrunnlag for fremtidige avgjørelser. Jeg er videre kjent med at også Forsvarssjefen har iverksatt - og planlegger - egne utredninger med samme formål. Av de mange områder som vurderes er landforsvarets fredsstruktur og styrkeproduksjon. Hensikten er å muliggjøre en rasjonalisering og effektivisering av Forsvarets virksomhet. Jeg vil i styringsdokumentet gi føringer med hensyn til rekkefølge og tid for de utredninger som skal gjennomføres i Forsvarets organisasjon. Arbeidet er omfattende og ressurskrevende. Det må derfor avsettes nødvendig tid for at resultatet skal ha den ønskede kvalitet som beslutningsgrunnlag.

De beslutninger som skal tas vil være av avgjørende betydning for Forsvarets fremtidige organisasjon og virksomhet. Jeg ønsker derfor å avvente resultatene av de utredninger som skal gjennomføres. Det vil gi grunnlag for å foreta en helhetlig vurdering av landforsvarets fremtidige virksomhet, herunder aktiviteten ved de enkelte garnisoner. Under departementets behandling av Forsvarssjefens anbefalinger vil det blant annet vurderes om tiltakene er i samsvar med de politiske føringer fra Storting og regjering. Eventuelle organisasjonsendringer som krever Stortingets medvirkning vil bli lagt frem for Stortinget på ordinær måte.