Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:193 (1998-99)
Innlevert: 05.03.1999
Sendt: 08.03.1999
Besvart: 11.03.1999 av finansminister Gudmund Restad

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): FD varsler "foreløpig ikke skatteplikt på premiefritak ved uførhet for inntektsåret 1999 og tidligere år". Departementet la opprinnelig opp til beskatning av forsikringsytelsen. Det er positivt at departementet frafaller beskatning for i år og tidligere, men man åpner dessverre for dette fra og med år 2000. Hvis finansministeren kommer til den konklusjon at man for fremtiden vil skattlegge premiefritak ved ervervsmessig uførhet, vil departementet da fremlegge dette for Stortinget for endelig vedtak?

Gudmund Restad (Sp)

Svar

Gudmund Restad: Livsforsikringer kan etter forsikringsavtalen gi rett til premiefritak når den som er forsikringstaker eller er forsikret etter avtalen blir ervervsmessig ufør. Dette gjelder både individuelle forsikringer og kollektive ordninger.

Premiefritak innebærer at forsikringstakeren slipper å innbetale premie så lenge vilkårene for et slikt fritak er oppfylt. Premien dekkes i hele denne perioden av forsikringsselskapet. Opptjening av rettigheter, i første rekke senere alderspensjon el, skjer som om det ble innbetalt premie av den som har forsikringen.

Skatteteknisk anses premiefritak som en forsikringsytelse. Det blir i skattemessig sammenheng avgjørende for personlige skattytere om denne forsikringsytelsen anses som pensjon, som skal beskattes som personinntekt. Den skatteplikten som kan utledes fra dette har etter alt å dømme vært håndhevet forskjellig og har blitt aktualisert etter skattereformen i 1992.

Når det gjelder individuelle pensjonsforsikringsavtaler etter skatteloven (IPA), kom det som en følge av innføringen av IPA-ordningen i 1997 nye rutiner for innberetning til ligningsmyndighetene for inntektsåret 1998. Det er derfor først for dette inntektsåret forsikringsselskapene har innberettet disse særlige ytelsene som skattepliktig personinntekt. Skattlegging nå kunne ha ført til tyngende restskatter.

Jeg kan forstå at mange har problemer med å akseptere den skattetekniske fortolkningen som begrunner skatteplikten og med å anse skatteplikten som rimelig. Uttrykket "premiefritak" dekker over en totrinns prosess, der uførhet først utløser en forsikringsytelse, som så brukes til å dekke premien.

Finansdepartementet vil i forbindelse med skatteopplegget for år 2000 foreta en vurdering av om det fra dette inntektsåret bør innføres et lovfestet skattefritak for premiefritak i tilknytning til de ulike forsikringsproduktene, eller om en varig skatteplikt bør reguleres og tydeliggjøres i skatteloven på en hensiktsmessig måte. Stortinget vil derfor bli forelagt hvordan de varige skattereglene på området skal være, uansett hvilket forslag departementet kommer frem til. For inntektsårene 1999 og tidligere har departementet bedt Skattedirektoratet om å sørge for at beskatning unnlates.