Skriftlig spørsmål fra Signe Øye (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:202 (1998-99)
Innlevert: 09.03.1999
Sendt: 09.03.1999
Besvart: 11.03.1999 av finansminister Gudmund Restad

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Stortinget har i Inns. S. nr. 192 (1997/98) vedtatt at noen kommuner skal prøve ut et introduksjonsprogram for flyktninger og asylsøkere slik at de kommer raskere ut i arbeid. En viktig del av et slikt opplegg er en økonomisk ytelse utenfor sosialhjelp-systemet knyttet til den enkeltes arbeidsinnsats. Kan en slik kommunal kursstønad knyttet til introduksjonsprogrammet unntas fra skatt på linje med kursstønad i arbeidsmarkedstiltak?

Begrunnelse

I dagens skattelov finner ikke ligningsmyndighetene noen hjemmel for å unnta en slik ytelse for skatt. En ordning med skattepliktig lønn og kommunen som arbeidsgiver for de nyankomne flyktningene er neppe aktuelt, da det vil forutsette andre økonomiske rammebetingelser enn det integreringstilskuddet gir i dag, og det vil sannsynligvis skape nye motsetninger mellom hjelpetrengende grupper.

Gudmund Restad (Sp)

Svar

Gudmund Restad: Det finnes i dag ingen hjemmel i skatteloven som unntar den skisserte stønad fra skatteplikt på linje med ytelser etter sosialtjenesteloven og etter sysselsettingsloven. Dersom man finner at stønaden bør være skattefri, må det gis en egen hjemmel for skattefritak. Finansdepartementet har ikke vurdert om det bør gis et slikt skattefritak. Det vil bli nedsatt et utvalg i regi av Kommunal- og regionaldepartementet som skal utrede og lage utkast til lov om en egen stønad for nyankomne innvandrere. Utvalget vil konsultere Finansdepartementet underveis i spørsmål som vedrører skatt. Regjeringen vil derfor senere komme tilbake med en vurdering av spørsmålet om skattefritak for slike stønader.