Skriftlig spørsmål fra Vidar Kleppe (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:206 (1998-99)
Innlevert: 09.03.1999
Sendt: 10.03.1999
Besvart: 15.03.1999 av justisminister Dagfinn Høybråten

Vidar Kleppe (Uav)

Spørsmål

Vidar Kleppe (FrP): Avtalen mellom staten og Aven AS sikrer bedriften monopol på svært rimelig arbeidskraft. Flere ansatte i konkurrerende bedrifter har mistet jobben som følge av avtalen. Synes ikke statsråden at det er urimelig og konkurransevridende at Aven AS får en eksklusiv avtale om bruk av fangers billige arbeidskraft?

Begrunnelse

"Justisdepartementet ga firma enerett på fangers billige arbeidskraft" dette iflg. Aftenposten av 15.januar 1999.
Ifølge avisen er det inngått en hemmelig avtale mellom staten og bedriften Aven AS som pålegger en rekke fengsler som lager paller, til ikke å ta oppdrag for konkurrerende bedrifter. Justisdepartementet har hemmeligholdt avtalen med begrunnelse at " unntak er påkrevd av hensyn til en forsvarlig gjennomføring av økonomiske rammeavtaler med næringslivet"
Det må da være åpenbart urimelig og konkurransevridende hvis kun en produsent som Aven AS som i dette tilfelle får inngå en eksklusiv hemmelig avtale om bruk av fangers billige arbeidskraft i palleproduksjon, uten konkurranse eller anbud fra andre bedrifter som driver i samme bransje.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Fengselsloven pålegger fengselsvesenet å gi innsatte arbeid som tar hensyn til deres evner og ferdigheter, og til deres muligheter for opplæring og beskjeftigelse etter løslatelsen. Arbeidsdriften i fengslene søker derfor å gi innsatte en arbeidsmessig opplevelse som ikke er for fjern fra hva ordinære arbeidstakere opplever samtidig som man tar hensyn til at mange innsatte har dårlig arbeidslivskompetanse.

Fengselsvesenets arbeidsdrift har en variert og omfattende produksjon. I denne virksomheten inngår produksjon til fengselsvesenets eget bruk, salg av produkter direkte fra anstaltene og underleverandørvirksomhet for en rekke private bedrifter.

Fengselsvesenet har ikke hatt mulighet for å etablere tilstrekkelig antall egne arbeidsplasser for innsatte. Målet om å ha arbeidstilbud til alle, kan bare oppnås ved et samarbeid med bedrifter. Det har vært arbeidet mye med å etablere slike underleveran-dørforhold. En vanskelighet er å få tilpasset kvalitetskrav og tidsfrister til det forhold at innsatte ikke har ordinær arbeidslivskompetanse.

Departementet har det siste året gjennomgått produksjonsavtalene som arbeidsdriften i fengselsvesenet har med private firmaer. På bakgrunn av resultatene fra dette arbeidet er det blant annet presisert i brev til fengselsdirektørene av 17.02.99 at kontrakter av en viss størrelse som fengslene har med det private næringslivet skal sies opp og at eventuelle nye kontraktsinngåelser må legges ut på anbud. Dette blant annet for å sikre at fengselsvesenet ikke utilbørlig påvirker markedsmekanismer. Kopi av brevet følger vedlagt. Det er for øvrig opp til den enkelte fengselsdirektør å vurdere hvilke typer arbeidstilbud til innsatte som er formålstjenlig for den enkelte anstalt, herunder kontraktsforhold som inngås med næringslivet.

Når det gjelder samarbeidsforhold med Aven AS så har fengselsvesenet dette ved Ilseng arbeidskoloni, Trøgstad kretsfengsel, Hof arbeidskoloni, Kragerø kretsfengsel, Åna kretsfengsel og Verdal arbeidskoloni. Direktøren for Vestre fengselsdistrikt har sagt opp avtalen mellom Åna kretsfengsel og Aven AS med virkning fra den 01.12.98 og med stans i samarbeidet den 01.12.99. De øvrige avtaler vil med utgangspunkt i retningslinjene i brev av 17.2.99 bli sagt opp når de utløper. Nye avtaler vil bli inngått etter anbudsrunder.

I begrunnelsen til spørsmålet fra Vidar Kleppe blir det vist til en hemmelig avtale mellom staten og Aven AS. Det er ikke riktig at produksjonsavtalen fra 1973 mellom Justisdepartementet og Aven AS er hemmelig. Avtalen er et offentlig dokument som alle vil få innsyn i. Kopi av denne følger som vedlegg. Denne avtalen vil være helt uten relevans når de nåværende lokale avtaler er oppsagt.2 vedlegg til svar:Vedlegg nr. 1.

Brev fra Justis og politidepartementet til Fengselsdirektørene vedr. kontrakter mellom anstaltenes arbeidsdrift og private firmaer, jfr. ref. 98/14757 D ED/BM, datert 17.02.99.

Vedlegg nr. 2.

Produksjonsavtale inngått mellom Fengselsstyret, Justisdepartementet og firmaet Aven Tre & Emballasje A/S, Holmestrand, datert 1. mars 1973.