Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:207 (1998-99)
Innlevert: 10.03.1999
Sendt: 11.03.1999
Besvart: 16.03.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Vil statsråden ta initiativ til endringer av de vedtak som ble gjort i forbindelse med behandlingen av St meld nr 49 (1996- 97) slik at det åpnes for at elever i den videregående skole skal kunne forbedre karakterer fra lavere nivå selvom de har karakterer i samme fag på høyere nivå. Alternativt ser Statsråden muligheter for overgangsordninger for elever som i inneværende skoleår arbeider med slik forbedring, på basis av at de ikke har fått tilfredsstillende informasjon om regelverket?

Begrunnelse

Så vidt jeg har brakt i erfaring ble det i Stortingsmelding nr 49 (1996- 97) vedtatt at elever i den videregående skole ikke kan forbedre karakterer fra lavere nivå dersom de har karakterer i samme fag på høyere nivå. Etter min oppfatning er dette uakseptabelt fordi karakterene fra lavere nivå teller med i poengsummen til opptak til høyere utdanning.

Vedtaket er etter hva jeg forstår meddelt de videregående skolene i rundskriv F-124-97.

I tillegg til ovennevnte er det slik at denne regelen setter mange unge i en vanskelig situasjon fordi de allerede er i gang med å ta opp fag. Ifølge media har informasjonen om det nye regelverket ikke kommet ut til de dette gjelder, dvs. elevene. Dette er etter undertegnedes oppfatning svært beklagelig.

Reglene vil også trolig gi utilsiktet negative virkninger i forhold til voksne med gamle svake artiumer, som de ønsker å forbedre med sikte på etter- og videreutdanning.

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Jeg viser til spørsmål fra representanten Ulf Erik Knudsen om adgangen for elever til å forbedre karakterer fra lavere nivå selv om de har karakterer i samme fag på høyere nivå. I samsvar med ønsket fra flertallet i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen under behandling av St. meld nr 49 (1996-97) fastsatte departementet retningslinjer for karakterføring på vitnemål og forbedringer av karakterer i fag i rundskriv F-124-97. Dette ble sendt ut til bl a alle videregående skoler, fylkeskommuner, statens utdanningskontorer og elevorganisasjoner den 11. november 1997. Det ble meddelt at siste mulighet for privatister til å forbedre seg eller stryke karakterer på lavere nivå var våren 1998.

For elever ble retningslinjene gjort gjeldende for dem som begynte i videregående opplæring skoleåret 1997-98, og som går ut våren 2000. Dette tidspunktet ble satt for at ikke forutsetningene for de elevene som allerede var inne i opplæringsløpet, og som hadde gjort sine valg av fag, skulle endres i løpet av deres skoletid. I rundskriv F-113-97 den 10. oktober 1997 informerte departementet om kommende nye regler for rangering av søkere til universiteter og høgskoler, bl.a. bruk av primærvitnemålskvote.

Flertallet i Stortinget la vekt på at det ikke er rimelig at de som har karakter på et høyere nivå, og slik har dokumentert et høyere kunnskapsnivå i faget, skal ha rett til på ny å dokumentere et lavere kunnskapsnivå i faget. Jeg synes det derfor er vanskelig å foreslå endring i det som et bredt flertall i Stortinget sto bak.

Imidlertid er det blitt hevdet at det er noen som ikke er blitt godt nok informert til tross for utsendt informasjon. På bakgrunn av dette vil departementet innhente informasjon om hvor stort dette problemet er og deretter vurdere eventuelle tiltak.

I begrunnelsen for spørsmålet, og i artikler i Aftenposten, er det tatt opp ulike sider ved reglene for opptak til høyere utdanning. Departementet har startet et arbeid med en nøye og helhetlig gjennomgang av forskriftene for opptak til universiteter og høgskoler, bl a med tanke på å gjøre reglene bedre forståelige for allmennheten.Når det gjelder eventuelle utilsiktede negative virkninger overfor voksne som har tatt artium tidligere og har svake karakterer, er disse vanskelig å vurdere. Voksne har for øvrig muligheter til å søke opptak på grunnlag av bl a alder og realkompetanse. Kompetansereformen vil bidra til å ivareta ønskene til voksne.