Skriftlig spørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:209 (1998-99)
Innlevert: 11.03.1999
Sendt: 12.03.1999
Besvart: 19.03.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): I 1996 vedtok Stortinget ny tomtefestelov som fortsatt ikke er iverksatt. I stedet har departementet sendt ut på høring forslag om endringer i den loven Stortinget har vedtatt. Er det manglende vilje i Justisdepartementet til å godta Stortingets flertallsvedtak som ligger bak at loven ikke er iverksatt og at departementet sender på høring standpunkt som tidligere av avvist av Stortinget?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Tomtefesteloven ble vedtatt av Stortinget 5 desember 1996 og sanksjonert av Kongen i statsråd 20 desember 1996. Når loven ikke ble satt i kraft med en gang, hadde dette sammenheng med at det var nødvendig å fastsette nærmere forskrifter til loven, samt utarbeide informasjonsopplegg. Utkast til forskrifter ble sendt på høring ved departementets brev 12 desember 1997, med høringsfrist 1 april 1998. Dette skjedde under to måneder etter at regjeringen Bondevik tiltrådte. Samtidig ble spørsmålet om oppheving av prisreguleringen (som ikke har grunnlag i den tidligere tomtefesteloven, men i prislovgivningen) tatt opp. Departementet ga i den sammenheng uttrykk for at det ikke ville være i tråd med Stortingets intensjoner å opprettholde en slik regulering.

Mellom annet på bakgrunn av høringsuttalelser til spørsmålet om opphevelse av prisreguleringen for festeavgifter, kom regjeringen til at den vedtatte § 15 i tomtefesteloven burde vurderes på nytt før loven blir satt i kraft. Ved brev 29 oktober 1998 ble således ulike forslag sendt på høring. Ingen av forslagene som har vært på høring har tidligere vært forelagt Stortinget. Høringsfristen gikk ut 1 februar 1999. Lovspørsmålet er nå til vurdering i departementet og er høyt prioritert. I tilfelle regjeringen konkluderer med at tomtefesteloven bør endres før ikraftsetting, vil saken på vanlig måte bli forelagt Stortinget i form av en odelstingsproposisjon.