Skriftlig spørsmål fra Kristin Krohn Devold (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:210 (1998-99)
Innlevert: 11.03.1999
Sendt: 12.03.1999
Besvart: 19.03.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Kristin Krohn Devold (H)

Spørsmål

Kristin Krohn Devold (H): I Drammen er prosjektet "Mot i Brystet, Vett i Pannen" igangsatt for å forebygge gjengvirksomhet i skolen. Politiet fikk avslag 3/12-98 fra departementet på finansiering av prøveprosjekt med tilstedeværende politi i miljøet rundt Strømsø skole.
Bør ikke prosjektet falle innenfor kriteriet "utprøving av tiltak som kan være av interesse for andre distrikter" og hva vil departementet gjøre for å støtte utprøving av dette og andre lokale forsøkstiltak for forebygging av vold i ungdomsmiljøene i 1999?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Regjeringen har i St.prp. nr 1 (1998-99) framhevet at den prioriterer forebyggende og tverretatlig samarbeid for å bekjempe kriminalitet og øke folks trygghet. Som en følge av dette er bekjempelse av voldskriminalitet og kriminalitet forbundet med gjengvirksomhet et av de fremste mål for politiet.

Dette har departementet sterkt understreket i årets budsjettildelingsskriv til politidistriktene. Her er politiet pålagt å prioritere utvikling av det tverretatlige samarbeidet med sikte på videreføring og gjennomføring av tiltak for å effektivisere og koordinere det forebyggende arbeidet. Det er nødvendig at man gjennom et forpliktende og kontinuerlig samarbeid mellom politi, kommunale myndigheter, herunder skolevesenet, og andre instanser kan styrke det forebyggende arbeidet. Departementet har prioritert dette arbeidet i lengre tid.

Det er utarbeidet en egen plan for politiets forebyggende tjeneste der det er særskilt lagt vekt på tverretatlige samarbeidsmodeller. Planen er sendt politidistriktene for oppfølging.

Dette arbeidet har også i mange kommuner resultert i at det er utviklet et nært samarbeid mellom politiet og flere kommunale myndigheter. Dette er gjort - og gjøres fortsatt - innen de ressursrammer som de enkelte instansene er tildelt. Jeg vil her nevne at prosjektet Samordning av lokale tiltak (SLT) allerede er utprøvd og er tatt i bruk som samarbeidsform flere steder. Her samarbeider politiet, skolevesenet, sosialetaten, barnevernet og fritidssektoren i et ofte velfungerende samarbeid. En slik samarbeidsmodell er introdusert både for politiet og kommunale myndigheter gjennom det arbeidet som bl.a. Det kriminalitetsforebyggende råd utfører.

Det er på denne bakgrunnen avslaget på søknaden fra Drammen politidistrikt må ses. Politiet er tildelt midler til forebyggende, tverretatlig samarbeid og må prioritere bruken av midlene, også når det gjelder hvilke forebyggende tiltak man skal gjennomføre. Prosjektet "Mot i Brystet, Vett i Pannen" er vurdert som positivt og nyttig av departementet. Det skulle, slik det er framstilt i søknaden, passe godt inn i et såkalt SLT-samarbeid i Drammen. Det er således politiet, sammen med kommunen som må avgjøre om dette prosjektet skal gjennomføres som en del av arbeidet med å oppnå målet om å utvikle det tverretatlige samarbeidet. Etter min oppfatning foreligger det imidlertid ikke opplysninger som tilsier at prosjektet i Drammen vil representere noen ny metodeutvikling.

Jeg finner det naturlig at Drammen politidistrikt tar opp spørsmålet om eventuelle ressurser til prosjektet i departementets årlige styringsdialog.