Skriftlig spørsmål fra Kristin Krohn Devold (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:211 (1998-99)
Innlevert: 11.03.1999
Sendt: 12.03.1999
Besvart: 19.03.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Kristin Krohn Devold (H)

Spørsmål

Kristin Krohn Devold (H): Hadeland og Land Sorenskriverembete ønsker oppgradering av eksisterende lokaler og det er laget komplette planer og budsjetter, jfr. brev til Justisdepartementet 26/1-98.
Hva gjør departementet for å få fortgang i oppgraderingen slik at dette kan skje helhetlig fremfor stykkevise løsninger som vil være fordyrende, og hva er departementets planer for oppgradering og bemanning av landets samlede sorenskriverembeter de nærmeste år ?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Regjeringen nedsatte 10.10.1997 et utvalg (Strukturutvalget) etter at Stortinget ba om en stortingsmelding om strukturen for herreds- og byrettene (Innst. S. nr. 122 - 1996-97). Det er ventet at utvalget vil foreslå endringer i antall domstoler og hvor de skal lokaliseres. I påvente av den videre behandling av utvalgets utredning, finner Justisdepartementet det ikke hensiktsmessig å gjennomføre større oppgraderinger av eksisterende lokaler.

Justisdepartementet vil derfor avvente behandlingen av utvalgets utredning, før det utarbeides en oversikt over i hvilken rekkefølge den enkelte domstols lokaler skal oppgraderes og hvilket omfang oppgraderingen skal ha.

I påvente av behandlingen prioriteres kun arbeidet med større prosjekter som lokalene for domstolene i Oslo, Tromsø, Kristiansand og Bergen m.m. Det foretas imidlertid også mindre tilpasninger andre steder så langt dette er økonomisk mulig.

Når det gjelder bemanningen av landets sorenskriverembeter, er dette noe som følges opp løpende etter behov, men særlig knyttet til budsjettfordelingen det enkelte år.

Oppgradering av lokalene for Hadeland og Land sorenskriverembete

På bakgrunn av det ovenstående er oppgradering av lokalene for Hadeland og Land sorenskriverembete ikke blitt prioritert, selv om vi er enige i at lokalene ikke er tilfredsstillende. Departementet har imidlertid gitt sorenskriveren en tilleggsbevilgning til å bedre sikkerheten ved domstolen. Dette omfatter adgangskontroll, tyverialarm, kameraovervåkning og porttelefon foruten ombygging av skranke ( mot publikum).