Skriftlig spørsmål fra Lars Arne Ryssdal (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:217 (1998-99)
Innlevert: 16.03.1999
Sendt: 16.03.1999
Besvart: 23.03.1999 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Lars Arne Ryssdal (H)

Spørsmål

Lars Arne Ryssdal (H): I budsjettavtalen mellom regjeringspartiene, Fremskrittspartiet og Høyre av 25. november 1998 ble det vist til at Regjeringen vil gjennomgå arbeidsmiljøloven, spesielt arbeidstidsbestemmelsene.
Kan statsråden bekrefte at Regjeringen vil legge frem for Stortinget konklusjonen mht. overtidsreguleringene, innen statsbudsjettet for neste år fremlegges, uavhengig av om partene i arbeidslivet avslår å medvirke i arbeidet?

Begrunnelse

Det vises til det nevnte punktet i høstens budsjettavtale. I avisoppslag bl.a. i Dagsavisen lørdag 6. mars, kommer det frem at LO og de andre arbeidstakerorganiasjonene har avslått å delta i et utvalg som skulle se på overtidsbestemmelsene.

I den muntlige spørretimen onsdag 10. mars ga statsråden uttrykk for tvil mht. hvordan utredning og konklusjon skulle gjennomføres, etter denne tilbakemeldingen fra organisasjonene.

For Stortingets del er hovedpoenget å få Regjeringens konklusjoner av gjennomgangen til behandling. Spørsmålet om overtidsreglene i arbeidsmiljøloven er en velkjent problemstilling, som i realiteten ikke krever omfattende ny utredning. Siden dette spørsmålet var en del av dette års budsjettbehandling, er det naturlig at tilbakemelding kommer innen fremleggelse av neste års statsbudsjett til høsten.

Dersom Regjeringen ønsker å integrere spørsmålet med arbeidet til det arbeidslivsutvalget statsråden henviser til i sitt svar, er det viktig at dette fremgår av mandatet til utvalget, og at en slik behandling ikke forsinker Regjeringens gjennomgang.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Arbeidslivsutvalget er oppnevnt i statsråd fredag 19 mars 1999. Arbeidslivsutvalget skal være et overordnet "policyutvalg" som skal analysere hvordan arbeidsgivernes og arbeidstakernes behov for økt fleksibilitet eventuelt kan ivaretas bedre på de fire hovedområdene arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern og medbestemmelse. På denne bakgrunn skal utvalget gi en anbefaling om hvilke tema det bør arbeides videre med i en neste runde. Utvalget skal også drøfte hvilke type tema som egner seg for hhv. lovregulering, avtale mellom partene og direkte avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Utvalget skal avgi sin innstilling 1 november 1999.

Konkrete lovendringsforslag vil således være tema for det videre lovrevisjonsarbeidet som vil starte opp til høsten etter at Arbeidslivsutvalgets innstilling er avgitt.

Den planlagte arbeidsgruppen som skulle vurdere overtidsrammene kom ikke i gang i det den ene av partene (arbeidstakersiden) ikke ønsket å delta. Arbeidstid vil være et av de viktigste temaene for både Arbeidslivsutvalget og det videre lovrevisjonsarbeidet. Overtid, som en del av arbeidstidsreguleringen, vil dermed naturlig inngå som en del av den prinsipielle diskusjonen i Arbeidslivsutvalget og deretter mer konkret i det etterfølgende lovrevisjonsarbeidet.I statsbudsjettet for år 2000 vil jeg redegjøre for prosessen og konklusjonene i Arbeidslivsutvalget så langt man er kommet på dette tidspunkt.