Skriftlig spørsmål fra Reidar Johansen (SV) til sosialministeren

Dokument nr. 15:31 (1996-97)
Innlevert: 15.11.1996
Sendt: 18.11.1996
Rette vedkommende: Fiskeriministeren
Besvart: 05.12.1996 av fiskeriminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "I brev datert 25.9.90 fra Fiskeridepartementet til Norges Fiskarlag blir det påpekt at norske fiskefartøyer på fjerne farvann skal innbetale de ordinære avgifter som produktavgift, utførselsavgift og eksportavgift til Fiskeridirektoratet i Subsidiekontrollen, som videresender pengene til Rikstrygdeverket. Hvor mye er innbetalt gjennom Fiskeridirektoratet til Rikstrygdeverket av disse ordningene for årene 1987-95?"

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Svar

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen: Besvart av finansministeren 22.11.96.

Nedenfor følger en oppstilling over innbetalinger av produktavgift til Fiskeridirektoratet fra rederier som har drevet fiske på fjerne farvann, der fangstene ikke er levert gjennom norsk salgslag, for årene 1990-96. Fiskeridirektoratet opplyser at direktoratet ikke finner at det er innbetalt produktavgift vedrørende fjerne farvann for årene 1987, 1988 og 1989.

1990: kr 227 806

1991: kr 1 784 334

1992: kr 4 134 760

1993: kr 2 296 241

1994: kr 2 369 469

1995: kr 1 008 941

1996: kr 657 876

Produktavgift av selfangst og ombordproduksjon av sild, sei, makrell mv er forsøkt holdt utenfor i oppstillingen, men mindre overlappinger kan forekomme.

For en del av fartøyene som har fisket med utenlandsk mannskap er det foretatt forholdsmessig innbetaling ut fra hvor stor andel av mannskapet som er norske statsborgere.

Når det gjelder spørsmålet om utførsels- og eksportavgift er dette oversendt Fiskeriministeren til besvarelse da Fiskeridepartementet ikke umiddelbart kan besvare spørsmålet.Besvart av fiskeriministeren 05.12.96.

Det vises til skriftlig spørsmål nr. 31 i brev av 18. november 1996 til sosialminister Hill-Marta Solberg fra stortingspresident Reidar Johansen. Brevet ble oversendt Finansministeren som i brev av 22. november 1996 besvarte deler av spørsmålet. Når det gjaldt utførsels- og eksportavgift, ble det vist til at Fiskeriministeren ville svare på dette på et senere tidspunkt.

Det var Toll- og avgiftsdirektoratet som hadde ansvaret for å innkreve og fordele utførselsavgift på fisk og fiskevarer til de formål som den skulle tilgodese i den aktuelle perioden. Avgiften ble avviklet pr. 31.12.1992.

For årene 1987-92 har Toll- og avgiftsdirektoratet overført følgende beløp til Rikstrygdeverket etter deklarerte utførselsavgifter på fisk og fiskevarer:

1987 - kr. 49315220,00

1988 - kr. 47531433,60

1989 - kr. 43231594,40

1990 - kr. 45587559,20

1991 - kr. 59892515,20

1992 - kr. 60684787,00

Det er ikke mulig å gi tall for hvor stor andel av utførselsavgiften som tilskrives fiskefartøyer på fjerne farvann. Bakgrunnsinformasjonen for disse tallene er tolldeklarasjonene som, i henhold til spesialavtale med hver enkelt operatør, er avgitt Tollvesenet etter at fisk og fiskevarene er eksportert. Ved oppkreving av avgifter benyttes ulike koder på de forskjellige avgiftene. Bakgrunnsmateriale vil sjelden kunne gi svar på hvor den aktuelle fisken er fanget.

Når det gjelder ansvaret for å kreve inn eksportavgift, lå dette fram til 1.7.91 hos 11 ulike eksportutvalg for fisk. Etter dette tidspunkt ble disse eksportutvalgene slått sammen til ett eksportutvalg for fisk. I forskrift av 22.3.91 som regulerer eksporten av fisk og fiskevarer, ble ansvaret for å kreve inn eksportavgiften overført til Toll- og avgiftsdirektoratet. Av samme grunn som nevnt over, vil det være svært vanskelig å skille ut eksportavgift betalt til Tollvesenet av fartøy som fisker på fjerne farvann. Det vil videre være en meget omfattende prosess å innhente disse opplysningene for perioden før 1991.