Skriftlig spørsmål fra Eva R. Finstad (H) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:120 (1996-97)
Innlevert: 06.05.1997
Sendt: 07.05.1997
Besvart: 15.05.1997 av landbruksminister Dag Terje Andersen

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "8. september 1995 ble det gitt tilsagn fra Statskog om bruk av Lundberg skog til makeskifte for grunneiere som er berørt av Gardermoutbyggingen. Imidlertid opplyser samferdselsministeren i Stortinget 23. april at betingelsene Statskog satte for å selge arealet var for omfattende til å kunne avklares innen tidsrammen for gjennomføringen av jordskiftesaken. Vil Landbruksministeren opplyse om hvilke krav Statskog satte, og kan Landbruksministeren forklare hvorfor det er enklere å ekspropriere fra private enn fra Statskog?"

Begrunnelse

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Statsskog SFs primære betingelse for å overlate Lundberg statsskog til NSB var å få skog i bytte for denne statsskogen. NSB fremsatte tilbud om et bytteareal i brev til Statskog Hedmark 20. mai 1996. I forhandlingene mellom partene fremholdt Statskog Hedmark særlig at Statskog måtte få erstatning i form av bytteareal - i det minste delvis, og at gevinst ved eventuell fremtidig omdisponering av arealer i Lundberg statsskog til andre formål enn landbruk måtte tilfalle Statskog. Dette må sees på bakgrunn av at Statskog anser Lundberg statsskog som fremtidig utbyggingsområde.

I forhandlingene forutsatte Statskog ellers bl.a. at

- "det avklares hvor stor prosentvis andel av skogressursene i landskapsvernområdet som lar seg kommersielt utnytte i forhold til vernereglene og dette legges til grunn for verdiberegningene,

- det fastsettes en administrativ- og driftsmessig merkostnad for forvaltning og drift i verneområdet som et kronebeløp pr. m3 eller som en fast årlig sum og det legges til grunn i verdiberegningene

- staten beholder ansvaret for eventuelle deponier eller andre skjulte feil eller mangler ved erstatningsarealet,

- det avklares i hvilket omfang det kan drives jakt på erstatningsarealet,

- Statskog gis anledning til å kvalitetssikre skogtakstene og annet grunnlag for verdisettingen av arealene."

Det ble videre forutsatt at alle Statskogs kostnader i forbindelse med makeskiftet skulle dekkes av NSB.

Statskog var ikke villig til å stille Lundberg statsskog til disposisjon for jordskiftet før det forelå en avtale om overdragelsesvilkårene.

Bl.a. på bakgrunn av at avklaringen ville ta lang tid fant NSB ikke å kunne basere seg på at jordskiftet kunne gjennomføres med Lundberg statsskog som makeskifteobjekt.

Jordskiftesaken på den aktuelle strekningen langs Gardermobanen er nå avsluttet (men ikke rettskraftig), og Lundberg statsskog er ikke lenger aktuell som makeskifteobjekt.

Det gjelder ikke andre regler for ekspropriasjon fra Statskog SF enn fra andre grunneiere. NSB har ekspropriert de nødvendige arealer for å kunne etablere Gardermobanen. Lundberg statsskog ligger utenfor jernbanetrasèen.

For øvrig opplyser NSB at de berørte grunneierne i stor grad har fått tildelt andre makeskiftearealer. I tillegg har de også fått tilbud om full kompensasjon med et supplerende skogareal. Dette tilbudet ble avslått av grunneierne og kompensert ved pengeerstatning.