Skriftlig spørsmål fra Liv Marit Moland (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:219 (1998-99)
Innlevert: 18.03.1999
Sendt: 19.03.1999
Besvart: 26.03.1999 av kulturminister Anne Enger

Liv Marit Moland (A)

Spørsmål

Liv Marit Moland (A): Den årlige kostnaden for bibliotekene på forsendelse av bøker mellom de forskjellige bibliotekene er i dag ukjent. Vi vet heller ikke om det finnes avtaler mellom Posten Norge BA og bibliotekene hva gjelder rabattordninger og lignende på slike forsendelser. Har statsråden kjennskap til kostnader og eventuelle avtaler, og har statsråden på bakgrunn av opplysningene vurdert å ta initiativ til tiltak som kan lette den økonomiske situasjonen?

Anne Enger (Sp)

Svar

Anne Enger: Kulturdepartementet har ingen oversikt over faktiske kostnader forbundet med forsendelse av bøker mellom bibliotek. Folke- og fylkesbibliotekene er kommunale og fylkeskommunale institusjoner, og driftsutgiftene blir dekket av de respektive forvaltningsorganene. De statistiske opplysningene som årlig samles inn, gir ikke så detaljerte opplysninger.

Da Posten fra 1. januar 1998 innførte nytt system for forsendelse av pakker, førte dette imidlertid til en betydelig økning i bibliotekenes portoutgifter. For å få en indikasjon på hvilken virkning de nye portotakstene ville få for fylkesbibliotekene, sendte Statens bibliotektilsyn høsten 1997 en forespørsel til disse, der det ble bedt om opplysninger om hva det ville føre til av årlige utgiftsøkinger for det enkelte fylkesbibliotek. I svarene fra fylkesbibliotekene varierte stipulert økning i portoutgiftene fra 13 til 50 %, eller fra kr 12 000,- til kr 200 000,- i året. Tallene bygde på anslag. Folkebibliotekenes utgifter er det ikke nå mulig å tallfeste.

Sju fylkesbibliotek oppgav at de ville samle opp til større returforsendelser, og de fleste av disse sa også at de ville stramme inn på fjernlånet. Sju fylkesbibliotek svarte at de ville forsøke å unngå innstramming.

Norsk bibliotekforening har inngått en rammeavtale for bibliotekenes pakkepost som gir en rabatt på 8 % i forhold til Norges-Pakkens standardpris. Denne rammeavtalen gjelder for alle typer bibliotek.

Departementet arbeider nå med en stortingsmelding om arkiv, bibliotek og museum. Spørsmål omkring fjernlånstjenestene i fylkes- og folkebibliotek vil bli omtalt i meldingen.