Skriftlig spørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:220 (1998-99)
Innlevert: 18.03.1999
Sendt: 19.03.1999
Besvart: 24.03.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Riksvei 53 Tyin - Årdal er definert som helårsveg. De 3 siste vintersesonger er regulariteten redusert ved utelatelse av kolonnekjøring. Denne form for nedprioritering svekker rammebetingelsene for den tunge og konkurranseutsatte aluminiumsindustrien, samt turisttrafikken i Valdres. Det påfører næringslivet betydelige ekstrakostnader ved en omkjøring. Vil Statsråden medvirke til at denne riksveien blir en mer stabil ferdselsåre og sørge for at kolonnekjøring gjenninføres ifra kommende sesong?

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: I 1995 fikk Årdal ferjefri vegforbindelse til Lærdal. Vintertjenesten på rv 53 Tyin-Årdal ble da endret ved at det ikke lenger blir gjennomført kolonnekjøring. Vegen blir i stedet midlertidig stengt.

Statens vegvesen sin beslutning om ikke å gjennomføre kolonnekjøring bygger på flere forhold. Et hensyn er at det tar tid å gjennomføre kolonnekjøring slik at trafikantene neppe taper mye tid ved å måtte kjøre om Lærdal. Ruten om Lærdal er 75 km lengre fra Øvre Årdal og 52 km fra Årdalstangen. Videre er det lagt vekt på at trafikkgrunnlaget på strekningen er lavt, og at det derfor ikke er mange trafikanter som berøres. I vintermånedene er det ca 170 kjøretøy i snitt pr dag. Det er i tillegg lagt vekt på at all kolonnekjøring - også mellom Tyin og Årdal - er forbundet med en viss ulempe og risiko for trafikantene.

Rv 53 Tyin - Årdal blir nattestengt mellom kl 22.30 og kl 08.00 når det er dårlig vær. I de syv vintrene fra 88/89 til 94/95 før vegen til Lærdal åpnet, var vegen stengt i gjennomsnitt 735 timer inkl. nattestenging. Det var i tillegg i gjennomsnitt kolonnekjøring i 116 timer hver vinter.

I de tre vintrene 95/96 til 97/98 var den stengt i gjennomsnitt 646 timer. I inneværende vinter har vegen vært stengt ca 700 timer.

Jeg synes det er en akseptabel ordning som nå gjennomføres på rv 53, og som en må kunne leve med de dagene været er så ille at det normalt ville vært en periode med kolonnekjøring før vegen enten stenges midlertidig eller åpnes for fri ferdsel.