Skriftlig spørsmål fra Oscar D. Hillgaar (Uavh) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:124 (1996-97)
Innlevert: 12.05.1997
Sendt: 12.05.1997
Besvart: 16.05.1997 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Oscar D. Hillgaar (Uav)

Spørsmål

Oscar D. Hillgaar (Uavh): "Hva kan Samferdselsministeren gjøre for å sikre at arbeidplasser kan fortsatt skapes ved Kvernhus skipsverft ved at verftet ikke stenges inne av broprosjektet RV 714 ved Dolmøya i Hitra kommune?"

Begrunnelse

Fastlandssambandet Hitra - Frøya - Fjellværøy har avstedkommet endel debatt knyttet til konflikten mellom distriktsarbeidsplasser og ønsket om å bygge rettest mulige trasseer for det nye veisambandet. Vegvesenet i Sør - Trøndelag foreslår og har fått oppslutning for en veiløsning for Rv 714 v/Dolmøya som vil stenge inne Kvernhus Skipsverft bak en 30 m. høy bro. Verftet har idag fri adgang til havet.
I tillegg opplyses det fra Hitra at broløsningen medfører større investeringsutgifter.
Den alternative veisløyfe ville sikre skipsverftet fulle utviklingsmuligheter.
Det har vært anført at oppdrettsfisk-eksport fra regionen gjør det viktig å sikre en trasse som gir minst utgifter over tid. Men tatt i betraktning at de helt dominerende markedene befinner seg på kontinentet, et par tusen km. unna, er det neppe grunn til å feste lit til at et par km ekstra veilengde vil gi registrerbare økonomiske utslag for fiskeeksportørene.
I årene fremover er det gass- og olje-virksomheten på Haltenbanken og videre nordover som kan gi de sterkeste vekstimpulser til beste for regional sysselsetting. Et etablert verft som Kvernhusvik kan utvikle seg til å være en interessant arbeidsplass for mange unge mennesker i fremtiden. Men uten full frihet til å nå offshoremarkedene med fremtidens produkter vil det neppe være aktuelt å få de investeringer som de nye utfordringene krever. Verftet har bedt om en seilingshøyde på 42m under en evt. ny bro, men det opplyses at veimyndighetene har vurdert 30 m som tilstrekkelig. Det er opplagt slik at veimyndighetene ikke har kompetanse til å vurdere fremtidens offshore-marked. Veimyndighetenes kommersielle kompetanse utenfor samferdselssektoren er begrenset.
Det er all grunn til å feste lit til at det berørte verftet vil bli hemmet i sin utvikling i forhold til offshore-mulighetene om det lukkes inne av en kostbar bro. Og i dette tilfelle eksisterer det et godt alternativ. Sogar billigere.
I den grad trafikksikkerhetspørsmål kan bringes inn i debatten om rutevalg, må det være riktig å peke på at høye broer (30 - 40 m), som krysser vinkelrett på fremherskende vindretninger i et kystområde med hyppige stormer og sterk vind, kan føre til ulykker (høye lastebiler/vogntog, busser, bobiler, varebiler etc. etc.), eller til behov for stengeanordninger som for Nærøysundbroen i Vikna kommune.
Her bør veimyndighetene få anledning til å tenke seg om en gang til.

Sissel Rønbeck (A)

Svar

Sissel Rønbeck: Vegprosjektet rv 714 mellom Hitra og Frøya er det siste av de tre delprosjektene som inngår i Fastlandssambandet Hitra, Frøya og Fjellværøy. Forbindelsen mellom Hitra og Frøya er tenkt etablert som en undersjøisk tunnel og byggearbeidene skal etter planen igangsettes høsten 1997.

I forbindelse med utarbeidelsen av hovedplan for prosjektet i slutten av 80-åra ble det sett på to alternative vegtilknytningsalternativer mellom tunnelpåhugget og eksisterende riksvegtilknytning på Hitrasida. Det ene alternativet forutsatte at eksisterende riksvegbru fortsatt skulle benyttes over Dolmsundet, mens den andre løsningen forutsatte bygging av ei ny bru ca. 2 km øst for eksisterende bru. Sistnevnte alternativ ville medføre at sjøgående trafikk til og fra Kvernhusvik skipsverft måtte passere under brua. I forbindelse med vurderingen av alternativene i hovedplanen krevde Kvernhusvik skipsverft at den nye brua måtte få en seilingshøyde på 28 m og fikk støtte for dette i Kystverket som er ansvarlig fagmyndighet i slike spørsmål.

I forbindelse med utarbeidelsen av kommunedelplan for ovennevnte vegtilknytning er de to nevnte alternativene igjen vurdert opp mot hverandre. Hensynet til Kvernhusvik skipsverft har i denne vurderingen blitt tillagt stor vekt. Vegkontoret har i forbindelse med disse arbeidene engasjert uavhengige maritimt sakkyndige personer til å vurdere forholdene med hensyn til sjøveis adkomst til skipsverftet. I disse vurderingene har forholdene omkring manøvrering av større båter gjennom det relativt lange og trange Dolmsundet stått sentralt. Rapporten fra de maritimt sakkyndige konkluderte med at en naturlig seilingshøyde på brua burde være 26 m.

Behandlingen av kommunedelplanen ble med bakgrunn i innsigelser fra Frøya kommune og Statens vegvesen oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. I brev av 27. februar 1996 vedtok Miljøverndepartementet at det videre reguleringsplanarbeidet for vegtilknytningen skulle ta utgangspunkt i alternativet med ny bru over Dolmsundet øst for Kvernhusvik skipsverft. Når det gjaldt seilingshøyden for den nye brua, foreslo Miljøverndepartementet at Kystdirektoratets tilrådde forslag i brev av 8. november 1995 skulle legges til grunn. Dette forslaget innebar en seilingshøyde på minimum 30 meter i 65 meters bredde.

Reguleringsplan for vegtilknytningen er utarbeidet med utgangspunkt i Miljøverndepartementets avgjørelse. Vedtak på planen ble gjort 29. april 1997.

Statens vegvesen må innhente kryssningstillatelse for brua over Dolmsundet fra Fiskeridepartementet. Søknaden skal fremmes gjennom Kystverket. Dersom det kommer fram nye momenter av vesentlig betydning, vil seilingshøyden i prinsippet kunne vurderes på nytt ved behandlingen av søknaden.

Til orientering kan nevnes at en heving av seilingshøyden fra 30 til 35 m vil øke brukostnadene med minimum 10 mill. kr.

Som det fremgår av ovennevnte har man fulgt de retningslinjer som gjelder for denne type saker. På bakgrunn av de opplysningene jeg har i saken ser jeg det ikke som nødvendig for meg å sette i gang tiltak ut over det som er skissert ovenfor.