Skriftlig spørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:126 (1996-97)
Innlevert: 16.05.1997
Sendt: 20.05.1997
Besvart: 26.05.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "Jeg viser til TV2s forbrukermagasin "TV2 hjelper deg" som onsdag 14. mai i år viste en reportasje om Janka Landro fra Bergen. Hun er etter opptaksprøver og intervju elev ved London International Film School, men står nå i fare for å miste skoleplassen p.g.a. avslag på søknad om lån og stipend i Lånekassen.
Vil statsråden raskt gripe inn og omgjøre Lånekassens beslutning?"

Begrunnelse

Janka Landro har av tungtveiende personlige årsaker ikke oppnådd generell studiekompetanse. I følge forskriftenes kap. V pkt. 4.1.1 kan der gjøres unntak fra kravet om generell studiekompetanse for noen kunstudanninger. Utdanning fra denne anerkjente, engelske skolen gir adgang til støtte i Lånekassen. Pr. i dag eksisterer ikke tilsvarende utdanningstilbud i Norge. Landro har fått avslag på søknaden om utdanningsstøtte i Lånekassen, og er fra starten på 3. termin ved skolen utestengt fra forelesningene p.g.a. manglende innbetalte skolepenger. Av hensyn til Landros mulighet for fortsatt skolegang uten forsinkelser i studieløpet er det viktig med en rask avklaring. Jeg legger til grunn for spørsmålet om statsrådens overprøving av Lånekassens avgjørelse at skjønnsutøvelsen åpenbart synes å være i strid med Stortingets intensjoner og viser i den sammenheng til Innst. S. nr. 173 for 1996-97, hvor en samlet komite ønsker å utvide grunnlaget for unntaksbestemmelsen til også å omfatte unge under 18 år.

Reidar Sandal (A)

Svar

Reidar Sandal: Spørsmålet gjelder støtte fra Statens lånekasse til student Janka Landro som tar utdanning ved London International Film School 1996-97. Janka Landro har fått avslag på støtte fra Lånekassen fordi hun ikke oppfyller de gjeldende krav som stilles for å få støtte.

Det er en hovedregel for å få støtte til utdanning i utlandet at søkeren skal ha generell studiekompetanse. Utgangspunktet er at det ikke skal stilles lavere krav overfor de som søker støtte til en utdanning i utlandet enn til studenter innenlands. Det kan etter utdanningsstøtte-forskriftene for 1996-97 gjøres unntak fra kravet om generell studiekompetanse for enkelte kunstutdanninger. Ved denne vurderingen tas hensyn til studentens utdanning etter grunnskolen samt den praksis og erfaring vedkommende har fra den aktuelle kunstart. Etter forskriftene for 1997-98 vil det kunne gjøres unntak ved de utdanninger hvor det i Norge blir gjort unntak fra kravet om generell studiekompetanse. I tillegg må lærestedet ha strenge krav for opptak.

Den aktuelle saken har også vært behandlet i Lånekassens klagenemnd som ut fra opplysningene i saken har vurdert Lånekassens skjønnsanvendelse og funnet den korrekt. Lånekassens klagenemnd er etter lov om utdanningsstøtte som kjent klageinstans etter forvaltningslovens kap. VI for enkeltvedtak fattet av Statens lånekasse.

Nye opplysninger i saken innkom 16. mai 1997 fra Janka Landros advokat. Lånekassen har ved brev fra departementet 21. mai 1997 blitt bedt om å vurdere saken på nytt i lys av de nye opplysningene og er blitt bedt om å gi saken høy prioritet.

Lånekassen har 23. mai orientert departementet om at de nye opplysningene var av en slik karakter at de ga grunnlag for å tildele søkeren støtte til angjeldende studium. Representanten viser også til Innst. S. nr. 173 for 1996-97 hvor komitèen påpeker at unntaksbestemmelsen også skal omfatte studenter under 18 år. Som det går fram over, er det ikke alderen, men utdanningstypen som er utgangspunktet for om unntak kan gjøres. F eks vil det i en utdanning som ballett kunne hende at søkerne er under 18 år og dermed under den naturlige alderen for å oppnå generell studiekompetanse. For ballettutdanning kreves det heller ikke i Norge generell studiekompetanse. Disse søkerne får støtte til sin utdanning etter de vanlige regler, som innebærer at de inntil det året de fyller 19 vil få støtte med behovsprøving mot foreldrenes inntekt. Dersom høy foreldreinntekt hindrer fullt lån/stipend, vil støtten i 1996-97 til slik utdanning i utlandet likevel minimum bestå av minstestipend/kunstfagstipend, gebyrstipend samt reisestipend til utlandet og eventuelt i Norge.