Skriftlig spørsmål fra Erik Solheim (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:226 (1998-99)
Innlevert: 24.03.1999
Sendt: 25.03.1999
Besvart: 07.04.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): Det er tatt til orde for å gjøre Vidkun Quislings gamle "førerresidens" Villa Grande til et studie- og forskningssenter for menneskeretter og folkemordsstudier. Blant forslagsstillerne er general Bjørn Egge og professor Bernt Hagtvet. Wannsee-villaen utenfor Berlin kan tjene som modell.
Vil statsråden ta initiativ til å gjøre Villa Grande til en slik høyborg for menneskeretter?

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Etter forslag fra Regjeringen har Stortinget ved behandlingen av St prp nr 82 (1997-98) Et historisk og moralsk oppgjør med behandlingen i Norge av den økonomiske likvidasjon av den jødiske minoritet under den 2. verdenskrig, bl a vedtatt at et beløp på 40 mill kr skal nyttes til opprettelse og drift av et kompetansesenter for studier av Holocaust og livssynsminoriteters stilling i Norge. Sentret skal skape grunnlag for bred kunnskap i det norske samfunn om minoriters historie, livssyn, tradisjoner, kultur og stilling i det norske samfunn. Det skal kunne utvikle undervisningsmateriell på disse områdene, støtte forskning om de enkelte livssynsminoriteter og om minoritetsproblematikken generelt og kunne fungere som møte-, seminar- og dialogsenter for livssynminoritetene innbyrdes og mellom minoritetene og andre deler av det norske storsamfunnet. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet legger opp til at kompetansesentret skal realiseres ved Universitetet i Oslo.

Det er satt av 40 mill kr til etablering og drift av sentret. Det økonomiske grunnlaget for driften av sentret vil være avkastningen av det beløp som gjenstår når utgiftene til etablering er dekket. Aktivitet utover dette må finansieres utenfor denne avsetningen.

I likhet med representanter for Universitetet i Oslo, ser jeg symbolkraften i å benytte Vidkun Quislings tilholdssted under store deler av krigen til aktivitet som skal hindre gjentagelse av fryktelige brudd på menneskerettigheter, som jødeforfølgelser og lignende overgrep mot etniske og andre minoriteter. Den vedtatte bevilgningen vil imidlertid ikke kunne dekke formålet.

Jeg vil videre nevne at inntektene fra salg av Villa Grande er innarbeidet som en del av Statsbyggs inntekter i statsbudsjettet for 1999. Statsbygg har i samsvar med dette lagt bygningen ut for salg gjennom megler.

Dersom Villa Grande skal nyttes til et studie- og forskningssenter som foreslått, må selve kjøpet finansieres, og bygningen tilpasses til de nye funksjonene og for øvrig oppgraderes. En fornuftig utnyttelse av Villa Grande vil også kreve betydelige innslag av andre aktiviteter enn de det nå er bevilget midler til, fortrinnvis enheter som arbeider med beslektede problemstillinger. En slik utvidelse av konseptet vil også få økonomiske konsekvenser som må utredes nærmere.

Med disse forbehold vil jeg drøfte spørsmålet nærmere med berørte departementer.