Skriftlig spørsmål fra Reidar Johansen (SV) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:127 (1996-97)
Innlevert: 20.05.1997
Sendt: 20.05.1997
Besvart: 27.05.1997 av landbruksminister Dag Terje Andersen

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "Vil Landbruksministeren sørge for at forbudet mot import av kjøtt fra dyr som er tilført vekstfremmende midler forblir gjeldende i Norge uavhengig av WTOs avgjørelse og av om EU må forandre sitt importsyn?"

Begrunnelse

Klagesaken som USA og Canada har reist i WTO mot EU når det gjelder import og omsetningsforbud av kjøtt fra dyr som er tilført vekstfremmende hormoner er nå behandlet av et tvistpanel i WTO. Dette panel har ikke funnet vitenskapelig bevis for at slikt kjøtt er skadelig. Uten slike beviser kan ikke EU begrunne sitt forbud mot import av dette kjøttet.
I St. meld. nr. 40 (1996-97) om Matkvalitet og forbrukertrygghet, understreker regjeringa at et forbud mot å innføre og omsette kjøtt fra dyr som har fått tilført vekstfremmende midler gjelder i Norge.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: WTO har ikke vedtatt noen kjennelse i panelsaken som USA har reist mot EU angående EU's importforbud mot kjøtt fra dyr som har fått visse kjønnshormoner som vekstfremmere. Det foreligger et utkast til kjennelse og denne er sendt partene til uttalelse med frist 27.5.1997. Norge er ikke direkte part i saken og har følgelig ikke mottatt utkastet til uttalelse. Når partenes uttalelse er innhentet, vil panelet avgi sin endelige kjennelse. Sakens gang vil ta tid og først når alle WTO-prosedyrer er sluttført, vil den endelige avgjørelsen foreligge. Dette vil muligens ikke skje før i løpet av høsten 1997. Norske myndigheter har foreløpig mottatt signaler om at EU neppe vil avslutte saken før alle ankemuligheter har vært prøvd. For EU er saken en viktig handelpolitisk konflikt.

Panelets holdning går i disfavør av EU fordi EU etter panelets utkast til kjennelse ikke har dokumentert at det foreligger noen helserisiko for forbrukeren ved lovlig bruk av den type hormoner som det her er snakk om (naturlige og syntetiske kjønnshormoner).

Regjeringens syn er kjent fra St. meld. nr. 40 (1996 -97) der det bl. a. slås fast at bruk av hormoner som vekstfremmere, generelt ikke er ønsket bl.a. fordi det er problematisk å kontrollere eventuell "uriktig bruk" av slike hormoner. Dette synet vil vi aktivt fremme sammen med EU i prosessen fremover og dermed medvirke til at forbrukeren ikke blir eksponert for kjøtt fra dyr som har fått hormoner som vekstfremmere. I Norge er bruk av hormoner som vekstfremmere forbudt i husdyrholdet. Regelverket som regulerer dette området forbyr bl.a. å omsette kjøtt fra dyr som har fått tilført slike midler. Dette gjelder også importert kjøtt. Vi ønsker å poengtere at dette er gjeldende regelverk i Norge nedfelt i forskrift 19 april 1996 om forbud mot bearbeiding og frambud av kjøtt fra produksjonsdyr som er gitt visse stoffer som vekstfremmere.

Norge vil arbeide aktivt i Verdens handelsorganisasjon (WTO) og andre internasjonale fora som f.eks. Codex Alimentarius (FN-organ under FAO) for å fremme vårt syn. Vi er også i nær kontakt med EU for å samordne våre tiltak med dem som vi har felles interesser med i denne saken.

Regjeringen legger vekt på åpenhet i prosessen fremover og at forbrukeren skal få mest mulig informasjon om kvaliteten på de varer som finnes i markedet. Hvilke tiltak som eventuelt skal settes i verk dersom en kjennelse i WTO til slutt går i disfavør av EU, vil være avhengig av kjennelsens konkrete innhold. Ved fastsettelse av slike eventuelle vedtak vil hensynet til forbrukeren bli vektlagt.