Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:227 (1998-99)
Innlevert: 24.03.1999
Sendt: 25.03.1999
Besvart: 29.03.1999 av forsvarsminister Eldbjørg Løwer

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Stortinget besluttet kolokalisering mellom bl.a Nord-Hålogaland Regiment og Nord-Hålogaland HV-DISTRIKT 15. Senere er Bjerkvik Tekniske Verksted og Forsvarets Forsyningslager trukket inn i lokaliseringen.I denne sammenheng er HV-leiren på Melbu planlagt nedlagt.Ut fra de mange forutsetninger som etter Stortingsvedtaket er endret, synes det som om det er få økonomiske eller øvingsmessige begrunnelser for å nedlegge HV-leiren på Melbu. Vil statsråden bidra til å videreføre driften av Melbu-leiren etter 1.8.00?

Eldbjørg Løwer (V)

Svar

Eldbjørg Løwer: Ved behandlingen av Innst S nr 152 (1995-96), jfr St prp nr 70 (1994-95) drøftet Stortinget Heimevernets framtidige organisasjon. Forsvarsdepartementets forslag var å samordne Hærens territorielle regimenter og Heimevernets distriktsstaber fra 1 august 1997. Stortinget vedtok en ko-lokalisering mellom de nevnte enheter der dette var hensiktsmessig. Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 15 ble vedtatt lokalisert sammen med Nord-Hålogaland regiment i Bjerkvik, med øvingssenter på Elvegårdsmoen. Dette innebar at HV-distriktets og Hærens etablissementer i Narvik og på Melbu kunne avhendes, og aktuelle leieforhold avvikles.

Vedtaket medførte at organisasjonsendringens kostnader og tidsplan ble vesentlig endret i forhold til proposisjonens forutsetninger. De nye lokale utredningene av investeringsbehovene vedrørende eiendommer, bygg og anlegg (EBA) resulterte i et behov langt over de 40 millioner kroner angitt i St prp nr 70 (1994-95). Forsvarets bygningstjeneste ble derfor gitt i oppdrag å kvalitetssikre de innmeldte behovene.

Forsvarets overkommando er nå i ferd med å sluttføre en konsekvensutredning av innvesteringsbehovene. Det må prioriteres hvilke prosjekter som skal tas innenfor rammen på 40 millioner kroner, samt hvilke prosjekter som eventuelt skal tas utenfor rammen i forbindelse med vurderingen av EBA i neste planperiode (2001-2006). I dette arbeidet må det også tas hensyn til nye planer for den framtidige utvikling av Forsvarets organisasjon, slik det er redegjort for i St meld nr 22 (1997-98). Her framgår blant annet at det i forbindelse med utviklingen av Forsvarets framtidige krigs- og kommandostruktur skal vurderes antall og lokalisering av Hærens distriktskommandoer og territorielle regimenter. Forsvarets overkommando har videre iverksatt et arbeid for å kartlegge og realisere ytterligere innsparingsmuligheter i Hærens fredsorganisasjon. Resultatet av disse vurderingene vil eventuelt kunne påvirke arbeidet med ko-lokaliseringen av Hæren og Heimevernets avdelinger, herunder også lokalisering og drift av HV-distriktenes øvingssentre.

Forsvarsdepartementet forholder seg til de vedtak som ble truffet gjennom behandlingen av Innst S nr 152 (1995-96), jfr St prp nr 70 (1994-95). Med hensyn til framtidig virksomhet ønsker jeg å avvente resultatet av de vurderinger og utredninger som skal gjennomføres. Ved ønske om endringer i tidligere oppdrag vil Forsvarssjefen fremme sine anbefalinger til departementet, og vi vil blant annet vurdere om tiltakene er i samsvar med Stortingets vedtak eller politiske føringer. Eventuelle organisasjonsendringer som krever Stortingets medvirkning vil bli lagt fram for Stortinget på ordinær måte.