Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:231 (1998-99)
Innlevert: 25.03.1999
Sendt: 26.03.1999
Besvart: 07.04.1999 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Hva mener landbruksministeren er viktig å få frem i den bebudede prisundersøkelsen om norske matvarer for å belyse forhold i alle ledd av "landbrukskjeden", tar landbruksministeren sikte på en sammenligning med andre land, f.eks Sverige og Danmark, og til hvilket formål ønsker landbruksministeren å bruke denne undersøkelsen?

Begrunnelse

Bakgrunn for mine spørsmål er landbruksdepartementets bebudede undersøkelse om prisdannelsen på norske matvarer "fra jord til bord."

Kåre Gjønnes (KrF)

Svar

Kåre Gjønnes: I det siste har det vært debatt om prisdannelsen og prisutviklingen på norske matvarer, også i forhold til andre land. Debatten har vist at vi mangler tilfredsstillende tallmateriale. På denne bakgrunn har landbruksministeren tatt initiativ til et forprosjekt om prisnivå og prisdannelsen på matvarer. Et ønske om et omforent tallgrunnlag er fremhevet fra flere ledd i kjeden. Hovedmålet med prosjektet er å framskaffe, og å vurdere mulighetene for å fremskaffe, data om prisforhold i matvaremarkedet og å sammenligne disse med andre land/naboland. Gjennom dette søker en å skaffe bedre tall for hvordan prisforskjellene er, og et bedre grunnlag for å vurdere årsaken til forskjellene.

I prp. nr 67 (1997-98), om jordbruksoppgjøret 1998, heter det bl.a: "Konkurransesituasjonen og kostnadsutviklingen i leddene etter primærproduksjonen har stor betydning for inntektsmulighetene i primærjordbruket og for produkttilbud og servicenivå til forbrukeren. Regjeringen vil derfor legge betydelig vekt på at markeds- og konkurranseforholdene gjennom hele matvarekjeden skal gi en kostnadseffektiv produksjon og distribusjon, og vil følge med i utviklingen i de ulike leddene i matvarebransjen………

Matvaremarkedene er svært sammensatte og under stadig endring. Derfor vil myndighetene fortsatt kartlegge og overvåke matvaremarkedene fremover."Forprosjektet vil foreta marginberegninger for leddene i verdikjeden. I tillegg skilles det mellom grossist og detaljist, og på industrisiden skilles det mellom primær bearbeiding og videreforedling. I prosjektet søker man å få fram indikatorer på prisdannelsen i hele verdikjeden.

Videre vil forprosjektet sammenligne nivået på forbrukerprisene og råvareprisene i Norge, Sverige og Danmark. Prosjektet vil i tillegg gjennomføre en datainnsamling blant butikker i Sverige i grensestrøkene til Norge og i Danmark ved typiske grensesteder. Det er ikke mulig innenfor prosjektets ramme å gjennomføre en like omfattende undersøkelse av marginene i Sverige og Danmark som det som vil bli gjort for Norge. På basis av litteratur og innhenting av ekspertkommentarer i Sverige vil det likevel være mulig å gi noen kommentarer til størrelsen på marginene i ulike ledd i nabolandene og å vurdere mulighetene for nærmere undersøkelser.Forprosjektet gjennomføres av NILF, SSB og ECON. Det er bestilt av Landbruksdepartementet, men har en medfinansiering fra alle ledd i verdikjeden. Alle ledd er representert i referansegruppen. Prosjektet vil i stor grad legge frem tallmateriale og beregninger basert på data innhentet fra verdikjeden, og vurdere datagrunnlag og metode for å videreføre undersøkelsen. Det vil i mindre grad analysere grunnene til at marginene er som de er.

På basis av dette forprosjektet vil mulighetene for å skaffe løpende informasjon om prisdannelsen og prisutviklingen på matvarer bli vurdert.