Skriftlig spørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:131 (1996-97)
Innlevert: 21.05.1997
Sendt: 21.05.1997
Besvart: 27.05.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "I følge retningslinjer for offentlig godkjenning av hjelpepleier skal eleven ha oppnådd bestått karakter i praksisdelen av faget, og praksis skal telle 50% av karakteren i sykepleierfaget. Hvordan skal bestemmelsen om bestått praksis fortolkes?"

Begrunnelse

Praksisopplæring er oppdelt i 2 perioder 7 uker i VKI og VKII. I VKI er praksis lagt til sykehjem og bofellesskap/daginstitusjon og med ulike krav til elevene. I VKII er elevene en periode i sykehus og en periode i hjemmebasert omsorg - også dette innebærer ulike arbeidsformer. I følge Sosialdepartementet skal eleven ha bestått all praksis før offentlig godkjenning kan gies. Imidlertid vil ikke dette fremgå av vitnemålet som er fylkeslegens grunnlag for å gi godkjenning. På vitnemålet er teori og praksis i sykepleierfaget slått sammen til en karakter hvor teori og praksis teller 50% hver. I følge opplysninger jeg har mottatt fortolker KUF regelen slik at karakter for l. og 2. praksisperiode skal slåes sammen og telle 50% av karakteren i sykepleierfaget. Derved kan en elev som har oppnådd strykkarakter i en av de to praksisdelene allikevel få bestått karakter i den samlede praksisdelen av faget som fremkommer på vitnemålet. Siden eksamen raskt nærmer seg er det viktig å få avklart grunnlaget for bestått standpunktkarakter for praksisdelen av sykepleierfaget.

Reidar Sandal (A)

Svar

Reidar Sandal: I følge vedlegg til godkjenningsforskriften (gitt av tidl. Helsedirektoratet) må eleven ha oppnådd bestått karakter i praksisdelen som et av vilkårene for å få godkjenning som hjelpepleier. Kravet innebærer at alle praksisperiodene må være bestått.

Fastsetting av termin- og standpunktkarakter i studieretningsfagene følger reglene i vurderingsforskriften (forskrift 26.06.95 nr 676 om eksamen mv). Ved karakterfastsettingen blir vurderingen av praksisdelen vektlagt 50 prosent. Dette følger av vedlegg til læreplanene i VKI og VKII.

Vurderingen av praksis kommer ikke til uttrykk på vitnemålet. Dette gjør det vanskelig for helsemyndighetene å kontrollere om dette kravet til godkjenning er tilfredsstilt. På denne bakgrunn har departementet i samarbeid med Sosial- og helsedepartementet kommet fram til en løsning som innebærer at dersom eleven ikke har bestått i en eller flere av praksisperiodene, skal dette påføres i merknadsrubrikken på vitnemålet. Jeg viser til vedlagte rundskriv F-54-97 som gjør rede for denne ordningen.