Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:236 (1998-99)
Innlevert: 29.03.1999
Sendt: 07.04.1999
Besvart: 14.04.1999 av forsvarsminister Eldbjørg Løwer

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Forsvaret skal frem til år 2004 bruke mellom en og to milliarder kr. på bygg og anlegg i Indre Troms. Fra FO er det gitt uttalelser om at næringslivet i nord bare vil få en brøkdel av leveransene. Angivelig p.g.a "amatørskap" i det lokale næringsliv. Deler statsråden forsvarets holdning i denne saken, og hva vil statsråden gjøre for å legge forholdene adskillig bedre til rette for at en betydelig større andel av forsvarets innkjøp skal kunne foretas lokalt - i dette tilfelle i Indre Troms?

Eldbjørg Løwer (V)

Svar

Eldbjørg Løwer: Jeg antar at stortingsrepresentant Ivar Kristiansens spørsmål har sin bakgrunn i en artikkel i avisen Nordlys 25 mars 1999 med tittelen "Næringslivet i nord amatører". Artikkelen er skrevet etter et kontaktmøte mellom Forsvaret og industrien og kommuneledelsen i de fem kommunene Bardu, Lenvik, Målselv, Salangen og Sørreisa, som ble arrangert av NorSupport A/S på Setermoen 24 mars 1999.

I artikkelen, og i spørsmålet, synes utsagn i to forskjellige innlegg fra Forsvarets side å være blandet sammen. Det ene innlegget ved overingeniør Bjørnar Evjen/Forsvarets bygningstjeneste region Nord-Norge (FBTN) i Harstad, omhandlet planlagte fremtidige byggeplaner i regionen og jeg vil komme tilbake til det nedenfor.

Ordet "amatører" er av avisen knyttet til et innlegg fra Sjef for Materiellavdelingen i Forsvarets overkommando (FO), oberst A E Dahlberg, med tittelen "Sentrale styringssignaler". I innlegget gjennomgikk ob Dahlberg de regler som gjelder for Forsvarets anskaffelser "Bestemmelser for anskaffelser til Forsvaret" (BAF) m m og hevdet at mangelfullt kjennskap til dette regelverket og passivitet i forhold til å markedsføre sine produkter overfor Forsvaret, herunder lokale sjefer, medførte at lokalt næringsliv fikk en mindre del av anskaffelsene enn de muligens kunne fått. Ob Dahlberg snakket her om Forsvarets materiellinvesteringsprosjekter i alminnelighet og driftsanskaffelser foretatt av lokale avdelinger i særdeleshet. Innlegget var ikke knyttet til bygge- og anleggsinvesteringer i det hele tatt. Ordene "amatører" og "amatørmessig" som er brukt i artikkelen ble ikke brukt av ob Dahlberg, men er avisens spissformulerte tolkning.

I representanten Kristiansens bruk av begrepet "Forsvarets holdning" ligger en antydning om at Forsvaret har en negativ holdning til det lokale næringsliv i Nord-Norge. Det er ikke riktig. Den holdning som søkes formidlet kan belyses ved å sitere fra ob Dahlbergs innledning, hvor han sa: "Jeg vil innledningsvis takke for anledningen til å komme til min hjembygd for om mulig å få gitt et bidrag til å få etablert en enda bedre kontakt mellom Forsvaret og det sivile samfunn her i indre Troms der Forsvaret har en vesentlig del av sin virksomhet." Denne innstilling kan jeg dele.

Vedrørende virksomheten på eiendoms-, bygge- og anleggssiden (EBA) er forholdet annerledes. Anskaffelser som gjøres av Forsvarets bygningstjeneste region Nord-Norge kommer i vesentlig grad fra nordnorske entreprenører/leverandører eller distriktskontorer for riksentreprenører. Verdien av dette ligger i en størrelsesorden på over 80 % av de bevilgede investeringsmidler. FBTN følger reglene for konkurranse og anbud, men de prøver der det er mulig å tilpasse entreprisene slik at nordnorske entreprenører får muligheter til å være med i konkurransen.

Det antydede investeringsbeløp for EBA frem mot 2004 på én til to milliarder kroner er i samsvar med de foreliggende planer, men er avhengig av å bli fulgt opp av årlige bevilgninger. Det vesentligste av det planlagte beløp vil gå til prosjekter i indre Troms.

Deltakelsen på dette og tilsvarende tidligere arrangementer er fra Forsvarets side nettopp ment å være et bidrag for å styrke lokalt næringslivs muligheter ved å øke den innsikt og forståelse som er nødvendig for å delta i konkurransen om leveranser til Forsvaret.

Jeg mener vi er på god vei når det gjelder å tilrettelegge for det lokale næringsliv. Dette er et arbeid som må fortsettes og som jeg vil følge opp i fremtiden.