Skriftlig spørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:237 (1998-99)
Innlevert: 29.03.1999
Sendt: 07.04.1999
Besvart: 14.04.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): Miljøvennlige ferjer er en målsetting det er bred enighet om, og samferdselskomiteen har derfor ved flere anledninger uttrykt interesse for et prosjekt for utvikling av elektriske (batteridrevne) ferjer og fått bekreftet fra departementet at arbeidet pågår. På grunn av overforbruk i 1998 har Vegdirektoratet avslått søknad om full utvikling av prosjektet.
Finner samferdselsministeren prosjektet interessant og hva kan departementet foreta seg for at prosjektet videreføres raskt?

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: Det vises til omtalen i St.prp. nr. 1 (1998-99) under kapittel 1301, post 70 om forsøksordningen for alternative drivstoff m.v. Her opplyses det at fase I av prosjektet "Miljøferje - Elektrisk framdrift" er ferdigstilt og at Samferdselsdepartementet vurderer eventuell videreføring av prosjektet. I svar til samferdselskomiteen (spm. 32) i forbindelse med arbeidet med St.prp. nr. 1 (1998-99) opplyste Samferdselsdepartementet om at Vegdirektoratet i forbindelse med den faglige vurderingen av søknadene om støtte over forsøksordningen for alternative drivstoff m.v. for 1999 ville presentere sin vurdering av fase I, samt eventuell videreføring av prosjektet. Samferdselsdepartementet fatter endelig beslutning om hvilke prosjekter som får innvilget støtte over forsøksordningen for alternative drivstoff m.v. blant annet på grunnlag av Vegdirektoratets faglige vurdering. Søknadene for tildeling over 1999-budsjettet er for tiden til behandling i Samferdselsdepartementet og vil snart bli ferdigstilt.