Skriftlig spørsmål fra Britt Hildeng (A) til sosialministeren

Dokument nr. 15:240 (1998-99)
Innlevert: 08.04.1999
Sendt: 08.04.1999
Rette vedkommende: Arbeids- og administrasjonsministeren
Besvart: 14.04.1999 av arbeids- og administrasjonsminister Laila Dåvøy

Britt Hildeng (A)

Spørsmål

Britt Hildeng (A): I forbindelse med Stortingets behandling av trygdeoppgjøret 1998 vedtok et samlet Storting at Regjeringen sammen med organisasjonene skulle drøfte prosedyrer for regulering av grunnbeløpet i folketrygden. Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 1999 hadde slike drøftinger ennå ikke funnet sted, og flertallet i Sosialkomiteen understreket derfor betydningen av å få det gjennomført.
Vil statsråden orientere om framdriften i arbeidet og hva man er kommet fram til?

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Jeg viser til Stortingets romertallsvedtak IV til Innst S nr 243 (1997-98) der det heter:

"Stortinget ber regjeringen sammen med organisasjonene drøfte prosedyrer for regulering av grunnbeløpet i folketrygden. Det er særlig viktig å få avklart hvilken rolle Det tekniske beregningsutvalget skal ha, og hvordan avviket mellom forventet og faktisk inntektsutvikling for yrkesaktive skal forstås og brukes i arbeidet med å regulere folketrygdens grunnbeløp."

Representanter for regjeringen har i tre møter drøftet prosedyrer for regulering av grunnbeløpet i folketrygden med representanter for Norsk Pensjonistforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Landsorganisasjonen i Norge. Møtene har vært avholdt 27. januar, 11. februar og 9. mars 1999.

Det arbeides nå med å utarbeide en protokoll fra disse møtene. Når den foreligger, vil drøftingene være formelt avsluttet.

Regjeringen tar sikte på å redegjøre for prosedyredrøftingene med organisasjonene i trygdeproposisjonen om årets trygdeoppgjør. Protokollen fra prosedyredrøftingene vil følge som et vedlegg til denne proposisjonen.