Skriftlig spørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:157 (1996-97)
Innlevert: 01.09.1997
Sendt: 02.09.1997
Besvart: 10.09.1997 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): «Har Miljøvernministeren til hensikt å følge opp det vedtak Stortinget gjorde om forbud mot produksjon. import og omsetting av alle genmanipulerte produkter som koder for antibiotikaresistens, i forbindelse med behandlingen av de søknader om godkjenning av «genprodukter» som nå ligger i Miljøverndepartementet?»

Begrunnelse

I forbindelse med behandlingen av St. meld. nr. 40 (1996-97) gjorde Stortinget følgende enstemmige vedtak:
«Stortinget ber Regjeringen om å forby produksjon, import og omsetting av alle genmanipulerte produkter som inneholder gener som koder for antibiotikaresistens, og å arbeide for internasjonale forbud på dette området.»
Ifølge oppslag i Nationen 25. august «nøler» miljøvernministeren med å gjennomføre Stortingets vedtak. På statsrådens bord ligger det for øyeblikket søknad om godkjenning av 19 ulike genmodifiserte produkter. Hele ni av disse inneholder gener som koder for antibiotikaresistens. Dette gjelder bl.a flere søknader om godkjenning av mais, tre søknader om godkjenning av oljeraps og to søknader om godkjenning av sikorisalat.
Etter Sosialistisk Venstrepartis syn skulle Stortingets pålegg til Regjeringen i forbindelse med denne type produkter være meget klart. Ved at statsråden gir uttrykk for «nøling», sår han samtidig tvil om han vil følge opp Stortingets enstemmige vedtak. Det er som kjent en meget alvorlig sak dersom en statsråd ikke følger opp de vedtak som blir gjort i Stortinget.

Thorbjørn Berntsen (A)

Svar

Thorbjørn Berntsen: Innledningsvis vil jeg understreke at Regjeringen tar sin plikt til å følge de vedtak Stortinget fatter svært alvorlig. Regjeringen må imidlertid ved en slik oppfølging også forholde seg til norsk regelverk og de internasjonale avtaler Norge er forpliktet av. På det aktuelle feltet gjelder genteknologiloven og EØS-avtalen, som innlemmer og tilpasser rådsdirektiv 90/220 om utsetting av genmodifiserte organismer til norsk rett.

Når det gjelder de 19 markedsføringssakene fra EU som det refereres til, vil jeg presisere at bare ni produkter hittil er godkjent i EU. Som ledd i EUs interne saksbehandling har Norge mottatt alle søknadene på høring med svært kort frist, mens en full nasjonal behandling hittil er gjennomført for de sju første EU-godkjente produktene.

På denne bakgrunn har Miljøverndepartementet besluttet å nekte utsetting, herunder markedsføring, av to vaksiner mot rabies og pseudorabies som begge innebærer risiko for miljøet. Rabiesvaksinen innebærer også en helserisiko for dyr og mennesker. Videre nektes utsetting av de fire planteproduktene tobakk, oljeraps, sikorisalat og mais. Samtlige av disse inneholder gener som koder for antibiotika. Maisen er resistent mot ampicillin, som er et viktig antibiotikum i Norge. De tre andre plantene er resistente mot kanamycin og neomycin. Disse midlene er lite anvendt i Norge, men brukes i andre deler av verden, og er reserveantibiotikum for behandling av multiresistent tuberkulose. Spredning av antibiotikaresistensgenene til sykdomsbakterier kan ikke utelukkes, og produktene vil i så fall gi et bidrag til verdens økende problem med bakterier som er motstandsdyktige mot medisiner. Miljøverndepartementets avgjørelser har hjemmel i sikkerhetsklausulen under direktiv 90/200/EØF om utsetting av genmodifiserte organismer og EØS-avtalen. Før Norge tar endelig stilling til en soyabønne ber vi om mer dokumentasjon om restinnhold og omdanningsprodukter for det sprøytemiddelet planten er tolerant overfor.

Departementets behandling av disse sakene er ikke uttrykk for noen nøling, men viser tvert imot at vi foretar en grundig vurdering av hvert enkelt produkt. Når det gjelder antibiotikaresistensgenene er disse unødvendige i sluttproduktene og kan relativt enkelt fjernes. Med denne muligheten som bakgrunn er det viktig å vurdere alle forhold ved produktet. Genteknologiloven hjemler forøvrig ikke noe generelt forbud mot visse typer produkter. På den annen side stiller loven likevel krav om at de produkter som skal godkjennes for utsetting ikke innebærer noen risiko for miljø og helse hos mennesker og dyr. Med dette utgangspunktet vil Miljøverndepartementet også foreta en fullstendig behandling av de øvrige produktene som er og evt vil bli godkjent i EU.

Regjeringen legger videre stor vekt på arbeidet med et internasjonalt forbud på området, og Norge har allerede under forhandlingene om en protokoll for sikker bruk og handel med genmodifiserte organismer under konvensjonen om biologisk mangfold foreslått en utfasing av alle genmodifiserte produkter med antibiotikaresistens innen år 2002. Videre har Norge foreslått et generelt forbud mot alle slike produkter under den pågående revisjonen av direktiv 90/220/EØF.