Skriftlig spørsmål fra Einar Olav Skogholt (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:243 (1998-99)
Innlevert: 13.04.1999
Sendt: 14.04.1999
Besvart: 20.04.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Einar Olav Skogholt (A)

Spørsmål

Einar Olav Skogholt (A): Under behandling av "Handlingsplan for funksjonshemmede 1998-2001" Innst.S.nr. 85 (1998-99) vedtok et enstemmig Storting 16.2.99 følgende:

Stortinget ber Regjeringen vurdere etablering av et IT-utdanningstilbud inkludert bo- og servicetilbud for sterkt funksjonshemmede, lagt til en av våre høgskoler."

Som kjent har Norges Handikapforbunds Ungdom i en årrekke foreslått at dette undervisningstilbudet skal etableres ved Høgskolen i Hedmark, Rena.

Når og på hvilken måte vil Regjeringa følge opp Stortingets vedtak?

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Det er Regjeringens mål å bedre tilgjengeligheten for funksjonshemmede studenter innenfor høgre utdanning. Jeg skal 18. mai i år ha et møte med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Sosial- og helsedepartementet og Norges Handikapforbunds Ungdom for videre drøfting av hvordan vi bedre kan imøtekomme behovet hos funksjonshemmede studenter for IKT-utdanning og andre tilbud innenfor høgre utdanning. Målet er en helhetlig strategi for satsing på høgre utdanning for denne studentgruppen.

På møtet vil det bli drøftet hvordan vi skal få til en best mulig tilgjengelighet for en bredest mulig studentgruppe med satsing på fleksible og brukertilpassede utdanningsopplegg. Videre skal det drøftes hvordan optimale løsninger når det gjelder bo- og servicetilbud ved samarbeid mellom ulike sektorer og etater kan oppnås.

Det er viktig å høste erfaringer fra ulike prosjekter om utvikling og tilpasning av utdanning for funksjonshemmede. Høgskolen i Hedmark har bl a opparbeidet seg mye kompetanse på området. Etter avtale med departementet har høgskolen laget en skisse over mulige utdanningstilbud som vil være mer fleksible, varierte og inkluderende, men mindre kostnadskrevende enn forslaget om treårig IT-utdanning på Rena for sterkt bevegelseshemmede studenter. Videre har departementet gitt tilsagn om prosjektmidler til et nasjonalt kompetanse- og velferdssenter ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) med fokus på brukermedvirkning og tilgjengelighet for funksjonshemmede studenter. Jeg ser for meg at det er fornuftig ressursbruk om den kompetansen Høgskolen i Hedmark har opparbeidet kan videreføres i samarbeid med NTNU.

Ulike utredninger og prosjekter, og synspunkter som kommer fram i møtet 18. mai, vil gi Regjeringen grunnlag for vurdering og videre oppfølging av Stortingets vedtak.