Skriftlig spørsmål fra Aud Blattmann (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:244 (1998-99)
Innlevert: 13.04.1999
Sendt: 14.04.1999
Besvart: 21.04.1999 av olje- og energiminister Anne Enger

Aud Blattmann (A)

Spørsmål

Aud Blattmann (A): I et brev til Stortingets presidentskap den 19. mars 1999 varslet departementet om nye overskridelser ved Åsgardfeltet. Ble departementet på et tidligere tidspunkt varslet, muntlig eller skriftlig, om at det var fare for nye overskridelser utover de som det ble redegjort for i St prp nr 8 (1998-99), og når ble departementet i tilfellet varslet om faren for ytterligere kostnadsøkninger?

Begrunnelse

I St. prp. nr 8 (1998-99) som ble lagt fram for Stortinget den 5. november 1998 redegjorde Olje- og energidepartementet for nye investeringsanslag for Åsgardfeltet, som viste en investeringsramme på 37 milliarder kroner, det vil si en økning på 3,6 milliarder kroner.

Ifølge brevet til Stortingets presidentskap av 19. mars vil investeringsanslaget øke ytterligere. I brev av 7.4.1999 til Olje- og energidepartementet fra Statoils styre vedrørende disse overskridelsene heter det et "risikoen for kostnadsøkning har vært varslet før, men kostnadskonsekvensene har ikke vært tilstrekkelig klarlagt før nå". Spørsmålet er på hvilket tidspunkt det fra Statoils side ble varslet om ytterligere overskridelser.

Anne Enger (Sp)

Svar

Anne Enger: Det vises til Deres brev av 13. april 1999 stortingsrepresentant Aud Blattmanns spørsmål vedrørende ovennevnte. Det vises videre til statsråd Marit Arnstads brev av 19. mars 1999 til Stortingets presidentskap hvor det ble orientert om at statsråden samme dag hadde mottatt informasjon om nye kostnadsøkninger i Åsgardprosjektet, at statsråden hadde bedt styret om en redegjørelse og at departementet ville komme tilbake og orientere Stortinget om saken.

Departementet mottok de nye kostnadsanslagene for prosjektene i Åsgardkjeden 19. mars 1999 i brev fra operatøren Statoil. Den 17. mars ble departementet gitt en muntlig orientering om de nye kostnadsanslagene fra Statoil.

Forut for dette ble departementet i et møte 4. februar 1999, som i hovedsak angikk andre spørsmål, orientert av Statoil om at det kunne komme kostnadsøkninger på 0 - 400 mill kroner i forbindelse med Kårstøutbyggingen. Departementet ble samtidig fortalt at nye halvårlige investeringsanslag for prosjektene i Åsgardkjeden på dette tidspunktet var under utarbeidelse, og at disse anslagene, ifølge Statoil, ventelig ville foreligge i midten av mars. I forhold til møtet 4. februar 1999 mottok departementet 9. april 1999 brev fra Statoils konsernsjef hvor det heter: "…De indikasjoner som ble gitt i møtet 4. februar var derfor ikke en rapportering av nye investeringsanslag da disse ikke enda var ferdigbehandlet i selskapet. Informasjon om kostnadsøkningene ble gitt muntlig til departementet den 17. mars og oversendt skriftlig den 19.mars..."

Departementet mottok en redegjørelse om kostnadsutviklingen i Åsgardkjeden fra styret i Statoil 7. april 1999.

Departementet vil redegjøre for kostnadsøkningene i Åsgardkjeden i tilleggsmeldingen til St meld nr 46 (1997-98) Olje- og gassvirksomheten som vil bli fremlagt i mai d.å. Styrets redegjørelse vil i sin helhet bli gjengitt i denne meldingen.