Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:245 (1998-99)
Innlevert: 13.04.1999
Sendt: 14.04.1999
Besvart: 21.04.1999 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Fra bransjehold pekes det på at utette og sprukne elementpiper utgjør en betydelig brannfare i en del hus. Regelverket stiller konkrete krav til tetthet i elementpiper, men det utføres liten eller ingen kontroll med om disse kravene overholdes. Norge er et av de land som har flest husbranner og mer må gjøres for å forebygge brannskade. Økt kontroll for å avdekke omfanget av defekte piper er en strategi for å forebygge brannskader.
Hva vil statsråden gjøre for at en slik kontroll kan bli utført?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Det er riktig at regelverket stiller krav til tetthet i elementpiper. Hovedgrunnen til at disse kravene ble innført, var at granskning hadde vist at skorsteiner med stor lekkasje fungerte lite tilfredsstillende rent fyringsteknisk. De hadde større kondensering og mer beksotdannelse enn tette skorsteiner. Det var altså ikke brannsikkerhet eller helsemessige forhold som var hovedgrunnen til at tetthetskravene ble innført.

Norges branntekniske laboratorium har også gjennom gjentatte forsøk og utredninger vurdert faren for brann ved sprekker i innerøret på elementpiper. Deres konklusjon er at det ikke var dokumentert at slike sprekker utgjør noen særlig brannrisiko. Etter det jeg har fått opplyst fra Statens bygningstekniske etat, er det ikke er påvist at lav tetthet har ført til brann.

Den kontroll som utføres på brannvernområdet i dag, er risikobasert. Det vil si at kontrollen i størst mulig grad retter seg mot de mest risikofylte virksomheter. Konsekvensen av dette blir at skorsteiner ikke blir kontrollert i betydelig grad. På bakgrunn av at pipebranner så sjelden har konsekvenser utover skader ved selve pipen, anses dette ut fra en sikkerhetsmessig betraktning som en forsvarlig praksis.

Forskrift 15. januar 1998 nr. 33 om feiing og tilsyn med fyringsanlegg, som trådte i kraft 1. juli 1998, styrker kontrollen med ildsteder og tilhørende røykkanaler. I henhold til forskriften skal det utføres kontroll i private hjem minst hvert fjerde år. Kontrollen omfatter ikke obligatorisk trykkprøving av alle skorsteiner, men dette vil imidlertid kunne bli gjort hvis det er indikasjoner på at det er stor lekkasje i skorsteinen. I den forbindelse vil jeg peke på at slik prøving er vanskelig å utføre utenfor laboratoriet med pålitelig resultat, og at dette i beste fall kan nyttes som veiledende.

Utover dette kan huseiere på eget initiativ få private firmaer til å foreta tilsvarende kontroller av sine piper og fyringsanlegg, herunder hvorvidt det er sprekker i innerøret på elementpiper. Statlige obligatoriske kontroller for å avdekke slike sprekker vil imidlertid ikke finne sted, da det ikke er et sikkerhetsmessig behov for en slik kontroll.