Skriftlig spørsmål fra Christopher Stensaker (FrP) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:246 (1998-99)
Innlevert: 14.04.1999
Sendt: 14.04.1999
Besvart: 21.04.1999 av fiskeriminister Peter Angelsen

Christopher Stensaker (FrP)

Spørsmål

Christopher Stensaker (FrP): Mange fiskere stiller seg undrende til den urettferdige ordningen med at noen får kondemnering tilskudd til sin gamle båt og andre ikke, når de ønsker å kjøpe en ny og sikrere båt. Selv om ordningen er knyttet til kvoter så har alle sin levevei av fiske og burde stilles likt. Vil fiskeriministeren treffe tiltak som sikrer at alle behandles likt, eventuelt at ordningen med kondemnering tilskudd fjernes?

Peter Angelsen (Sp)

Svar

Peter Angelsen: Stortinget bevilget 25 millioner kroner til en kondemneringsordning for kystflåten for 1998. I retningslinjene for tildeling av midler i 1998 er det definert at formålet med kondemneringsordningen er å kombinere kapasitetstilpasning med en fornyelse og omstrukturering av fiskeflåten slik at det kan skapes bedre grunnlag for lønnsomme enheter i kystflåten.

Rammen var begrenset, noe som innebar at det måtte foretas en avgrensing m.h.t. hvilke fartøykategorier som skulle kunne gis kondemneringstilskudd. Ettersom ordningen

var rettet mot kystflåten ble det satt en øverste lengdegrense på 34 meter for å kunne få tilskudd.

Formålet med å kombinere fornyelse med kapasitetstilpasning tilsa videre at ordningen ble avgrenset til fartøygrupper hvor deltagelsen var begrenset. Å kondemnere fartøy innenfor grupper hvor deltagelsen ikke er begrenset vil ikke gi den ønskede positive effekt m.h.t. å skape bedre grunnlag for lønnsomme enheter i kystflåten.

Stortinget har for 1999 bevilget i alt 68 millioner kroner til en ordning for tilskudd til fornyelse og kapasitetstilpasning i den norske fiskeflåten. Ordningen kombinerer de tidligere kontraherings- og kondemneringstilskuddsordningene.

Fortsatt er rammen begrenset, og formålet med ordningen vil også for 1999 være å kombinere kapasitetstilpasning med fornyelse og strukturtilpasning av fiskeflåten slik at det kan skapes bedre grunnlag for lønnsomme enheter i flåten.

Retningslinjene for årets ordning vil bli fastsatt om kort tid, og vil omfatte tre ulike elementer. For det første en ren kondemneringsordning for fartøyeiere som tar sine fartøy permanent ut av fiske. For det andre støtte til kondemnering av eldre fartøy som skal erstattes med et annet nyere fartøy der eier vil fortsette i fisket. For det tredje støtte til fiskere som bygger nye fartøy.

Det er heller ikke rom innenfor rammen for 1999 å åpne for at alle som ønsker det skal gis tilskudd for å kondemnere sine fartøy. Formålet er å bidra til en bedre struktur i kystflåten hvor det er større samsvar mellom fangstkapasitet og tilgjengelige ressurser. Det stilles blant annet derfor krav om aktivitet i fiske for å være berettiget til kondemneringstilskudd. Jeg ser det ikke som et aktuelt alternativ å fjerne ordningen

idet jeg vurderer den som ett godt virkemiddel for å bedre lønnsomheten i kystflåten og derigjennom bidra til sikre arbeidsplasser på kysten.

Jeg tar imidlertid sikte på å åpne for at det kan gis tilskudd til kondemnering av svært gamle fartøy over en viss størrelse uavhengig av om fartøyet er innenfor en deltagerbegrenset gruppe.