Skriftlig spørsmål fra Vidar Kleppe (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:249 (1998-99)
Innlevert: 15.04.1999
Sendt: 16.04.1999
Besvart: 23.04.1999 av olje- og energiminister Anne Enger

Vidar Kleppe (Uav)

Spørsmål

Vidar Kleppe (FrP): Synes Regjeringen det er greit at Deres eget selskap driver aktiv lobbying mot sin egen og Stortingets politikk, hvilke konstitusjonelle problemer og konsekvenser kan denne opptredenen få og hvor mye at skattebetalernes penger har Statkraft brukt på konsulentutgifter og lobbyaktiviteter?

Begrunnelse

Statkraft er et statsforetak, og Olje- og energiministeren fungerer som eier og generalforsamling. Som medfører begrensninger i hva slike typer selskaper kan tillate seg å gjøre av påvirkningsarbeid overfor sine eiere.

Ifølge Kapital nr. 7/99 har Sjur Rosholt i Statskraft karakterisert selskapets forhold til sin eier, representert ved Olje- og energiministeren, som schizofrent. Men det er en schizofreni som vi må leve med. På den ene siden er det Statkrafts plikt å si ifra om konsekvensene av en beslutning som Stortinget skal fatte. På den andre siden må vi tilpasse oss det som eieren vil, konstaterer Rosholt.

Stortinget har selv bedt Regjeringen rydde opp i den uklare situasjonen i forhold til hjemfall og eierskap til kraftverk.

Blant annet har Statkraft fått utført analyser av ulike konsulentselskaper for å forsøke å påvirke vedtatt politikk og forhold til EØS-avtalen.

Det er kjent at Statkraft benytter PR- og Lobbyfirmaet Geelmuyden Kiese aktivt. En av de aller mest sentrale partnerne i dette selskapet er nå blitt ansatt som markedsdirektør i Statkraft.

Anne Enger (Sp)

Svar

Anne Enger: Statkraft SF er organisert etter lov om statsforetak. Loven bygger på en klar ansvarsfordeling mellom departementet som eier og foretakets ledelse. Departementet utøver den øverste myndighet i foretaket gjennom foretaksmøtet, jf. statsforetaksloven § 38. Styret har ansvaret for den operative og forretningsmessige driften.

Jeg legger til grunn at Statkraft skal drive forretningsmessig, samtidig som eier skal ivareta sektorpolitiske hensyn gjennom foretaksmøtet i tillegg til alminnelig eierutøvelse.

Statkraft er som statsforetak et eget rettssubjekt. Dette innebærer blant annet at styret forvalter de midler foretaket har fått overført fra staten og midler som foretaket selv har inntjent innenfor de rammer som er fastsatt gjennom foretaksloven og foretaksmøtet. På denne bakgrunn kan jeg ikke kommentere de enkelte driftsutgifter i foretaket. Jeg har tillit til at styret i Statkraft forvalter foretakets midler på en god måte for fellesskapet.

Mitt utgangspunkt er at styret og ledelsen må ha anledning til å gi uttrykk for sitt

syn når det gjelder politiske vedtaks betydning for foretaket. Jeg forutsetter at foretaket lojalt følger opp de vedtak foretaksmøtet fatter.