Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:252 (1998-99)
Innlevert: 16.04.1999
Sendt: 16.04.1999
Besvart: 21.04.1999 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Det henvises til oppslag i Nordlys den 12. og 27. mars d.å. angående midler til forskning omkring prostitusjon i Finnmark. Utfra oppslagene har Barne- og familiedepartementet besluttet å stanse et forskningsprosjekt om prostitusjon i Finnmark. Prosjektets formål var å kartlegge konsekvensene av prostitusjon i lokalsamfunnene. Hva er begrunnelsen for at prosjektet er stanset, og vil statsråden ta initiativ til at prosjektet gjennomføres i nær framtid?

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Jeg ser med stort alvor på den økte prostitusjonen i Finnmark og er urolig for hvilke konsekvenser dette har i lokalsamfunnene. På bakgrunn av dette utarbeidet Barne- og familiedepartementet høsten 1998 en skisse til et forskningsprosjekt om prostitusjon i Finnmark. Vi sendte også en forespørsel til Sosial- og helsedepartementet om muligheter for samfinansiering av prosjektet. Tidlig i prosessen med utvikling av dette forskningsprosjektet viste det seg imidlertid at vi på grunn av store budsjettkutt ikke var i stand til å starte prosjektet. Det er derfor ikke riktig at prosjektet er stanset - det ble aldri satt i gang. Prosjektet vil bli prioritert og gjennomført når vi finner midler til det på budsjettet.

Jeg følger situasjonen i Finnmark nøye og vil sammen med andre berørte departement vurdere eventuelle ytterligere tiltak i forhold til prostitusjonsproblematikken.