Skriftlig spørsmål fra Jens Stoltenberg (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:261 (1998-99)
Innlevert: 26.04.1999
Sendt: 27.04.1999
Besvart: 04.05.1999 av olje- og energiminister Anne Enger

Jens Stoltenberg (A)

Spørsmål

Jens Stoltenberg (A): Departementet skrev i St.prp. nr. 8 (98-99) om kostnadsutviklingen på Åsgard at det "følger nøye kostnadsutviklingen i prosjektene, og har jevnlige møter med operatøren om utviklingen". Vi ber departementet redegjøre for hvordan det har fulgt utviklingen spesielt nøye. Mener statsråden at departementets beslutning om ikke å delta på møtet 28.1. i Åsgard-lisensen var i tråd med departementets erklæring om å følge utviklingen nøye?

Begrunnelse

I St. prp. nr. 8 (1998-99) om kostnadsutviklingen på Åsgard som ble lagt fram for Stortinget den 5. november 1998 redegjorde Olje- og energidepartementet for nye investeringsanslag for Åsgardfeltet, som viser en investeringsramme på 37 milliarder kroner, det vil si en økning på 3,6 milliarder kroner. Det ble i denne sammenheng slått fast at departementet "følger nøye kostnadsutviklingen i prosjektene, og har jevnlige møter med operatøren om utviklingen. Departementet har også bedt Oljedirektoratet om å følge de omtalte utbyggingsprosjektene nøye i tiden framover".

Ifølge Dagens Næringsliv den 14. april ble det den 28. januar holdt et møte med Åsgard-eierne, hvor Statoil, Hydro, Saga, Mobil, Neste, Agip og Total deltok i tillegg til Oljedirektoratet. Olje- og energidepartementet får innkalling og referat fra slike møter, og kan møte selv dersom det ønsker det. Departementet har imidlertid ikke sendt representanter til disse møtene. Spørsmålet er derfor hvorvidt beslutningen om ikke å delta på dette møtet var i tråd med departementets signaler om å følge utviklingen i Åsgard-prosjektet nøye.

Anne Enger (Sp)

Svar

Anne Enger: Departementets oppfølging av prosjektene i Åsgardkjeden skjer, i likhet med alle andre prosjekter, i første rekke gjennom oppfølgingen av nye kvalitetssikrede kostnadsestimater. Operatøren utarbeider hvert halvår oppdaterte investeringsanslag for prosjektene. Dette er myndighetenes primærkilde for informasjon om investeringsutviklingen.

For Åsgardprosjektet har en i tillegg iverksatt tiltak for ytterligere oppfølging.

For det første har departementet etablert den ordningen for oppfølging at departementet møter representanter fra Statoils ledelse straks offisielle nye kostnadsoppdateringer foreligger og blir orientert om disse.

I tillegg skal Statoils ledelse straks informere departementet dersom det fremkommer vesentlig ny informasjon om Åsgardprosjektene utenom de regulære kostnadsoppdateringene.

Videre ba departementet, på bakgrunn av de kostnadsanslag som forelå for Åsgardprosjektet høsten 1998, og som departementet orienterte om i St prp nr 8 (1998-99), Oljedirektoratet om å følge opp Åsgardprosjektet spesielt. Oljedirektoratet foretok en gjennomgang av prosjekt- og kostnadsutviklingen for feltutbyggingen siden utbyggingsplanen (PUD) og frem til desember 1998. I sin gjennomgang og oppfølging av prosjektet avholdt Oljedirektoratet flere møter med operatøren Statoil. Oljedirektoratet vurderte også status i prosjektet. På bakgrunn av dette utarbeidet Oljedirektoratet en rapport; Åsgard gjennomgang, status og kostnadsutvikling. Departementet mottok denne rapporten 24. februar i år. Rapporten ble drøftet i et møte med departementet.

Utover dette vises det til at departementet, blant annet på bakgrunn av kostnadsoverskridelsene i Åsgardprosjektet, 29. august 1998 nedsatte Investeringsutvalget. Investeringsutvalget gransket flere prosjekter, og Åsgardfeltet og Kårstøanleggene var blant disse. Formålet med Investeringsutvalget var blant annet å identifisere hovedårsaker til den senere tids kostnadsoverskridelser på norsk kontinentalsokkel. Investeringsutvalgets rapport ble lagt frem 3. februar 1999. Departementet vil redegjøre for Investeringsutvalgets rapport i tilleggsmeldingen til St meld nr 46 (1997-98) Olje- og gassvirksomheten som vil bli fremlagt i mai d.å. Et tiltak departementet vurderer i denne sammenheng er en fast (eksempelvis årlig) informasjon overfor Stortinget om investeringsutviklingen og lønnsomheten i alle prosjekter på norsk sokkel, sammenholdt med opprinnelige anslag.

I tillegg til den prosjektoppfølgingen som er nevnt ovenfor, har departementet og Oljedirektoratet anledning til å delta som observatører i de faste lisenskomiteene hvor partnerne møtes for å diskutere og følge opp prosjektutviklingen. Komitéstrukturen i Åsgard lisensen består av en Styringskomité med følgende underliggende komitéer; Feltutviklingskomité, Ressurskomité, Kommersiell komité og Terminalkomité. Disse komitéene gjennomfører hver for seg et omfattende møteprogram. Etablert praksis har i en årrekke vært at departementet som hovedregel deltar på styringskomitémøtene. Oljedirektoratet deltar i tillegg til styringskomitémøtene normalt på feltutviklingskomitémøtene. Møtet 28. januar 1999, som representanten Stoltenberg sikter til, var et slikt møte i feltutviklingskomitéen. Tatt i betraktning at denne type møter på ingen måte er en sentral informasjonskilde for kvalitetssikrede investeringstall og at andre oppfølgende tiltak er iverksatt, anser jeg det ikke å være i strid med vår hensikt om å følge prosjektet nøye at vi ikke deltok på dette møtet. Dessuten var departementet ikke varslet av Statoils ledelse at det var vesentlig ny informasjon om Åsgardprosjektene. Dette ble også bekreftet i eget møte med Statoils ledelse 4. februar d.å.

Departementet mottok i ettertid Statoils referat fra møtet den 28. januar, som heller ikke inneholder varsel om eventuelle kostnadsøkninger.Departementet mottok ikke skriftlig kostnadstall som var ferdigbehandlet i Statoil før 19. mars. Heller ikke på dette tidspunkt var disse nye anslag ferdig drøftet med de øvrig selskapene i partnergruppene.

Tallene er ennå ikke godkjent av de øvrige rettighetshaverne.

Departementet vil redegjøre for kostnadsøkningene i Åsgardkjeden i tilleggsmeldingen til St meld nr 46 (1997-98) Olje- og gassvirksomheten som vil bli fremlagt i mai d.å.