Skriftlig spørsmål fra Petter Løvik (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:264 (1998-99)
Innlevert: 28.04.1999
Sendt: 29.04.1999
Besvart: 04.05.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): Når vil den nasjonale planen for rassikring bli lagt fram?

Begrunnelse

I St.prp. nr. 1 (1998-99) heiter det m.a:

"Samferdselsdepartementet vil i løpet av 1998 utarbeide en nasjonal plan for rassikring jf. Stortingets behandling av Budsjett-innst. S. nr. 13 (1997-98) hvor Stortinget ba Regjeringen utarbeide en slik plan"

Rassikring er ein viktig del av tiltaka for å sikre trygg framkomst i mange deler av landet. Fleire prosjekt er halvvegs gjennomførte og ventar på å kome vidare. Det har i vinter blitt antyda at planen vil ligge føre i mars 1999. Han er enno ikkje komen.

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: Jeg legger opp til at den nasjonale planen for rassikring vil bli lagt fram innen 1. juli 1999.

Planen vil være basert på St.meld. nr. 37 (1996-97) Norsk veg- og vegtrafikkplan 1998-2007. Det vil bli lagt vekt på å vise hvordan St.meld. nr. 37 mer konkret følges opp når det gjelder aktuelle rassikringstiltak. Det vil således bli gitt en mer konkret og detaljert beskrivelse av aktuelle rassikringstiltak enn hva som er naturlig i mer generelle meldinger og proposisjoner. Planen vil også være et grunnlag for arbeidet med statsbudsjettet og for arbeidet med Nasjonal transportplan 2002-2011.