Skriftlig spørsmål fra Petter Løvik (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:265 (1998-99)
Innlevert: 28.04.1999
Sendt: 29.04.1999
Besvart: 05.05.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): Når vil søknaden om endeleg godkjenning av Eiksundsambandet i Møre og Romsdal med delvis finansiering med bompengar bli lagt fram for Stortinget?

Begrunnelse

Saka om Eiksundsambandet er ferdig handsama frå lokalt politisk hald. Traseval, hovudplan og reguleringsplan er ferdig. No ventar næringsliv og befolkning på Sunnmøre på den sentrale politiske avgjerda.

Viktige bedrifter i regionen ventar på svar frå Stortinget som ein viktig del av grunnlaget for vurdering av nye store investeringar. Saka ligg no i Vegdirektoratet.

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: I St prp nr 75 (1996-97), jf Innst S nr 265 (1996-97), ble det åpnet for forhåndsinnkreving av bompenger til Eiksundsambandet på rv 653 i Møre og Romsdal. Det ble samtidig opplyst at departementet ville komme tilbake til Stortinget angående endelig realisering av prosjektet.

Søknaden om endelig godkjenning av prosjektet med delvis bompengefinansiering er nå til behandling i Vegdirektoratet.

Prosjektet omfatter en vegstrekning som inngår i det øvrige riksvegnettet. Dette betyr at lokale prioriteringer av prosjektet vil bli tillagt avgjørende vekt. Møre og Romsdal fylkeskommune har behandlet Eiksundsambandet flere ganger. Ved siste behandling ble det vedtatt at man ønsket prosjektet gjennomført, men det ble ikke tatt stilling til hvordan det skulle prioriteres i forhold til andre prosjekter i fylket.I forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan, som skal legges fram for Stortinget våren 2000, må Møre og Romsdal fylkeskommune ta stilling til hvilke prosjekter som skal prioriteres i kommende vegplanperiode. Det vil ikke bli foreslått en utbygging av Eiksundsambandet for Stortinget før resultatet av fylkets prioriteringer er avklart.