Skriftlig spørsmål fra Erik Solheim (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:270 (1998-99)
Innlevert: 30.04.1999
Sendt: 03.05.1999
Besvart: 10.05.1999 av utenriksminister Knut Vollebæk

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): Mandag 26. april fikk Orient House i Jerusalem beskjed fra Israels kontor for intern sikkerhet om å stenge flere av sine kontorer. Ordren om stengning kan ses som en del av en kampanje for å legge palestinske institusjoner i Jerusalem under press.
Hvordan stiller utenriksministeren seg til stengingen av den administrative delen av Orient House, og akter utenriksministeren å ta saken opp med israelske myndigheter?

Begrunnelse

Orient House har vært utsatt for et stadig økende press fra israelske myndigheter. Som kjent spiller huset en viktig rolle for palestinernes diplomatiske arbeid i Jerusalem, blant annet har det vært besøk fra EU på ministernivå. Huset er, i tillegg til å være hjemmet til Feisal Husseini, PLO's hovedkvarter i Jerusalem og administrasjonssenter for palestinerne i Øst-Jerusalem.
Feisal Husseini, som sitter i palestinernes lovgivende forsamling, har også brukt huset som et senter for briefinger for det diplomatiske miljøet i Jerusalem, om spørsmål av stor betydning for palestinerne. Det er sannsynligvis dette som utgjør bakgrunnen for stengingen. Imidlertid er det ingen tvil om at stenging av den administrative delen av Orient House vil virke svært ødeleggende for forholdet mellom palestinerne og israelerne. Det er derfor av stor betydning at Israel blir gjort oppmerksom på at denne handlingen er av meget negativ karakter for en fortsatt positiv utvikling av fredsprosessen.

Knut Vollebæk (KrF)

Svar

Knut Vollebæk: Både israelere og palestinere anser Jerusalem for et midtpunkt og hovedsymbol for sine aspirasjoner. Begge folk anfører tunge historiske og religiøse argumenter når de gjør krav på byen, og flere av de viktigste institusjonene for begge folk befinner seg i dag i Jerusalem.

Norge anerkjenner ikke Jerusalem som hovedstad for noen av partene, men håper og forutsetter at de i samsvar med Oslo-avtalene vil løse Jerusalem-spørsmålet innenfor sluttstatusforhandlingene.

Utgangspunktet for Norges holdning til Jerusalem-spørsmålet er at Øst-Jerusalem er okkupert område, og at 4. Genèvekonvensjon gjelder. Ifølge konvensjonen skal okkupasjonsmakten tillate at befolkningen oppretter ulike former for egen administrasjon.

I tillegg anser Norge brevet av 11. oktober 1993 fra daværende utenriksminister Peres til daværende utenriksminister J. J. Holst, som en del av avtaleverket som regulerer forholdet mellom israelere og palestinere i Jerusalem. I brevet bekrefter Peres at de palestinske institusjonene uhindret skal få fortsette sin aktivitet i Øst-Jerusalem.

Bakgrunnen for Orient Houses spesielle status er at PLO ikke fikk delta direkte i fredsprosessen som startet med Madrid-konferansen høsten 1991. Ledende palestinere fra Gaza og Vestbredden etablerte et nettverk og en delegasjon for forhandlingene. En sentral person i nettverket var Faisal Husseini, som stilte familieeiendommen Orient House i Øst-Jerusalem til disposisjon for delegasjonen. Siden opprettelsen av Den palestinske selvstyremyndigheten, har Husseini hatt ansvar for Jerusalem i det palestinske lederskapet, uten at han formelt er tatt i ed som minister i den palestinske regjeringen. I tillegg fungerer Orient House som PLOs hovedkvarter i Jerusalem.

Etter Norges syn hjemler ikke Oslo-avtalene ordinær aktivitet fra Den palestinske selvstyremyndigheten i Øst-Jerusalem. Med dette utgangspunktet har vi fra norsk side hovedsakelig unngått offisielle besøk (statsminister, utenriksminister) til Orient House og lagt vekt på å markere Den palestinske selvstyremyndigheten, med sitt hovedkvarter i Gaza og på Vestbredden, som den naturlige samtalepartneren. Andre norske delegasjoner har imidlertid hatt møter i Orient House, i den utstrekning dette har vært hensiktsmessig og ikke å betrakte som møter med Den palestinske selvstyremyndigheten.

Israel bestrider at 4. Genèvekonvensjon har full gyldighet for Øst-Jerusalem, og fra israelsk side er det ved flere anledninger gjentatt at en deling av byen er uakseptabel. På denne bakgrunn ansees Orient House som en utfordring mot israelsk kontroll over byen. Fra israelsk side hevdes det at flere av aktivitetene i Orient House (særlig briefinger for det diplomatiske miljøet) strider mot inngåtte avtaler mellom Israel og palestinerne.

På denne bakgrunn ble det tatt rettslige skritt fra israelske myndigheter for å stenge Orient House. På palestinsk side ser man den innskjerpede israelske holdningen som et ledd i den israelske valgkampen. Vi vil i våre kontakter med partene oppfordre dem til å finne en løsning og unngå ensidige tiltak. Det pågår nå dessuten forhandlinger om saken mellom den israelske regjeringen og palestinske myndigheter. Norge håper disse forhandlingene resulterer i en løsning begge parter kan akseptere, slik at konflikten om Orient House, og dermed om Jerusalem-spørsmålet, ikke blir ytterligere tilspisset.