Skriftlig spørsmål fra Sylvia Brustad (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:271 (1998-99)
Innlevert: 04.05.1999
Sendt: 05.05.1999
Besvart: 11.05.1999 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): Jeg har et spørsmål i forbindelse med økonomien i kommunesektoren:
Hvor mange og hvilke kommuner og fylkeskommuner er det per d.d. som ikke har fått godkjent sine budsjetter for 1999 av Fylkesmannen, og hvor mange og hvilke kommuner er det per d.d. som får holdt tilbake tilskudd under kap. 670 og hvor store beløp er det per kommune?

Begrunnelse

Det vises til SHDs hjemmeside hvor det er listet opp "Tildeling av omsorgstjenestetilskudd per 16.3.99".

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: 1. Status for fylkesmennenes behandling av kommunebudsjettene for 1999.

Jeg vil først få presisere at kommunebudsjettene ikke skal godkjennes av Fylkesmannen. Fylkesmannen skal foreta en lovlighetskontroll av budsjettene. Når det gjelder fylkeskommunene, eksisterer det ingen ordning med automatisk kontroll av deres budsjetter.

Departementet fører ikke noen løpende kontroll med fylkesmannsembetenes behandling av kommunebudsjettene. Departementet har for 1999 bedt embetene om en oversikt som blant annet angir resultatet av lovlighetskontrollen av kommunebudsjettene. Oversikten angir status per 16 april. På dette tidspunkt var rundt 2/3-deler av kommunebudsjettene kontrollert. Det kan etter dette tidspunkt ha skjedd endringer ved at budsjettene nå er kontrollert, eller at budsjettene er revidert i tråd med Fylkesmannens merknader. Det må derfor tas forbehold for tallene som presenteres.

Den fylkesvise oversikt er som følger:

FYLKE ANTALL UNDERKJENTE BUDSJETTER

Østfold 0 *)

Oslo og Akershus 0 *)

Hedmark 5

Oppland ? *)

Buskerud 0 *)

Vestfold 0 *)

Telemark 0 *)

Aust-Agder 6

Vest-Agder 2 *)

Rogaland 0

Hordaland 4

Sogn og Fjordane 9

Møre og Romsdal 1*)

Sør-Trøndelag 1*)

Nord-Trøndelag 9

Nordland 8

Troms 0 *)

Finnmark 2

*) Budsjettkontrollen ikke gjennomført for samtlige kommuner

2 Tilbakeholdte omsorgstjenestetilskudd (kapittel 670)

16. mars 1999 offentliggjorde Sosial- og Helsedepartementet hvilke kommuner som oppfylte de krav som var satt for utbetaling av tilskudd til omsorgstjenester, kapittel 670. En del av de kommuner hvor tilskudd på dette tidspunkt ble holdt tilbake, har senere oppfylt kravene. Per 1. mai 99 gjenstår 88 kommuner. De 88 kommuner hvor tilskudd foreløpig holdes tilbake, fordeler seg relativt skjevt geografisk. Det innebærer at i enkelte fylker oppfyller nær samtlige kommuner kravene, og mottar derav tilskudd, mens tilsvarende andel i andre fylker ligger nær 50 pst. Årsakene til de store fylkesvise variasjonene er ikke kartlagt. Fordelingen fylkesvis framgår av tabellen på neste side.

Sosial- og helsedepartementet forventer at et stort antall kommuner i løpet av de nærmeste måneder vil innfri kravene knyttet til tilskuddene og få utbetalt midlene. I enkelte kommuner vil dette kreve omprioriteringer og innsparinger i andre kommunale sektorer for å oppnå nødvendig budsjettbalanse. Dette er prosesser som tar tid både i forhold til beslutninger og gjennomføring. Derfor vil noen kommuner ha behov for lengre tid til å innfri kravene knyttet til tilskuddene. Fylkesmannen og fylkeslegen bistår kommunene i denne prosessen, som i enkelte fylker er mer tidkrevende enn i andre. De fylkesvise variasjonene må også sees i lys av dette.For den enkelte kommune varierer årseffekten av tilskudd som holdes tilbake fra drøyt 300.000 kr til i overkant av 16 mill. kr, avhengig av kommunens antall eldre.

Vedlegg til svar:

Navn på kommuner som har fått holdt tilbake tilskudd på kap. 670 og kommuner hvor fylkesmannen har hatt merknader til budsjettet for øvrig.

Fylker Tilskudd holdt tilbake Merknader til budsjett

Østfold Hvaler, Eidsberg Ingen

Oslo og Akershus Fet Ingen

Hedmark Kongsvinger, Hamar, Ringsaker, Løten, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Våler, Åmot, Tolga, Tynset, Os. Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Tolga, Tynset

Oppland Skjåk, Lom Opplysninger mangler

Buskerud Ringerike, Flesberg Ingen

Vestfold Tønsberg, Larvik Ingen

Telemark Skien, Notodden, Bamble, Kragerø, Nome, Kviteseid Ingen

Aust-Agder Gjerstad, Lillesand, Evje- og Hornes, Bygland Grimstad, Tvedestrand, Lillesand, Birkenes, Åmli, Bygland

Vest-Agder Marnardal, Hægebostad, Kvinesdal Kr.sand, Kvinesdal

Rogaland Hå, Bokn Ingen

Hordaland Jondal, Eidfjord, Voss, Austevoll Austevoll, Askøy, Osterøy. Lindås.

Sogn og Fjordane Flora, Solund, Vik, Aurland, Fjaler Solund, Vik, Leikanger, Lærdal, Fjaler, Gaular, Førde, Vågsøy, Eid

Møre og Romsdal Molde, Vanylven, Ulstein, Hareid, Stranda, Stordal, Sykkylven, Sula, Vestnes, Rauma, Fræna, Averøy, Frei, Gjemnes, Tingvoll, Aure, Smøla. Stranda

Sør-Trøndelag Snillfjord, Røros, Tydal Røros

Nord-Trøndelag Namsos, Leksvik, Levanger, Namdalseid, Grong, Nærøy, Leka Namsos, Leksvik, Levanger, Verdal, Verran, Namdalseid, Snåsa, Grong, Nærøy

Nordland Narvik, Sømna, Leirfjord, Nesna, Beiarn, Tjeldsund, Moskenes Narvik, Bindal, Leirfjord, Rana, Skjerstad, Ballangen, Vågan, Andøy

Troms Ibestad, berg, Lyngen, Storfjord, Nordreisa Ingen

Finnmark Vardø, Hammerfest, Hasvik, Båtsfjord Porsanger, Båtsfjord