Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:272 (1998-99)
Innlevert: 04.05.1999
Sendt: 05.05.1999
Besvart: 12.05.1999 av forsvarsminister Eldbjørg Løwer

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Fra etableringen av Norsk Luftfartsmuseum (N.L)i Bodø og til i dag, har det eksistert et svært dårlig samarbeidsklima mellom det nasjonale museum i Bodø og Forsvarsmuseet i Oslo. Det gis uttrykk for pessimisme fra Bodø. Institusjonen, m.h.t muligheten for at de to institusjonene på egen hånd kan makte å løse problemene, som i stor grad skader N.L. Hva vil Statsråden gjøre for å løse samarbeidsproblemene, og vil Statsråden sørge for at Stortingets vedtak følges opp og at Forsvarsmuseets rolle og opptreden endres?

Eldbjørg Løwer (V)

Svar

Eldbjørg Løwer: Først vil jeg ta for meg den del av spørsmålet som er formulert slik. "....vil Statsråden sørge for at Stortingets vedtak følges opp og ...".

Stortingets vedtak av 31. mars 1992, slik det er gjengitt i Innst. S. nr. 123 - 1991-92, er:

"I tråd med Stortingets tidligere behandling av saken og med Regjeringens positive vurdering av forslaget om en etablering av et integrert Norsk Luftfartssenter i Bodø, slutter Stortinget seg til at det etableres et nasjonalt Luftforsvarsmuseum som en integrert del av Norsk Luftfartssenter Bodø".

Etter at Norsk Luftfartssenter var etablert, ble den sivile delen av utstillingen åpnet

15. mai 1994, mens Luftforsvarsmuseet åpnet 21. mai 1995. Etter noen tids drift ble det klart at organisasjonsstrukturen ikke var den beste og at det var nødvendig med en omorganisering. Regjeringen foreslo derfor at Norsk Luftfartssenter ble omorganisert.

En felles pressemelding sendt ut av Kulturdepartementet og Forsvarsdepartementet

30. januar 1997, innledes slik:

"Regjeringen foreslår at det etableres en stiftelse, Norsk Luftfartsmuseum (NL), som skal ivareta den samlede drift av nåværende Norsk Luftfartssenter i Bodø. Den nye stiftelsen etableres av staten ved Kulturdepartementet, eventuelt også med Bodø kommune og Nordland fylkeskommune som medstiftere".

Lenger ut i pressemeldingen står det: "Når det gjelder plasseringen av Luftforsvarsmuseet i den nye stiftelsen, skal dette fortsatt være en avdeling under Forsvarsmuseet".

Spørsmålet fra representanten Kristiansen er ikke konkret med hensyn til oppfølging av Stortingets vedtak, men jeg antar at det går på dette med integrering og har derfor viet dette noe oppmerksomhet i det som er gjengitt foran.

Jeg kan ikke se at Stortingets vedtak ikke er fulgt opp. Norsk Luftfartsmuseum er etablert som et integrert museum for luftfartshistorie. De besøkende finner det hele under ett tak med felles inngang og et sentralt service- og fellesareal for Norsk Luftfartsmuseums forskjellige underavdelinger. Luftforsvarsmuseet er én av disse underavdelinger, med sin tilknytning til Forsvarsmuseet og Forsvaret. Det har aldri vært forutsetningen at Luftforsvarsmuseet skulle være et eget frittstående museum uten tilknytning til Forsvarsmuseet.

Dette er imidlertid ikke en sak som bare angår Forsvarsministeren. Norsk Luftfartsmuseum er en stiftelse med eget styre og styreleder oppnevnt av Kulturdepartementet og som får en vesentlig del av sine driftsmidler over Kulturdepartementets budsjett, for inneværende år i underkant av 6 mill kroner.

Når det gjelder samarbeidsklima, stilles det krav til alle parter for at det skal bli bra.

Jeg har merket meg representanten Kristiansens bekymring over samarbeidsklimaet, og i den utstrekning dette eventuelt skyldes forhold på vår side, kan jeg forsikre at jeg skal ta dette opp internt, slik at samarbeidet kan fortsette på en god og positiv måte.