Skriftlig spørsmål fra Liv Marit Moland (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:273 (1998-99)
Innlevert: 06.05.1999
Sendt: 07.05.1999
Besvart: 20.05.1999 av arbeids- og administrasjonsminister Laila Dåvøy

Liv Marit Moland (A)

Spørsmål

Liv Marit Moland (A): Jeg viser til brev av 09.03.99 fra Statsbygg og brev av 23.03.99 fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet angående Hove Leir i Arendal, og vil stille følgende spørsmål:
På hvilken måte vil statsråden følge opp flertallsmerknaden fra familie-, kultur- og admin.komiteen i forbindelse med behandlingen av St.prp. nr. 1 (1997-98)?

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Til grunn for mitt svar legger jeg at spørsmålet gjelder flertallsmerknaden fra familie-, kultur- og admin. komiteen i forbindelse med behandlingen av St. prp. nr 1 (1998-99), og ikke som anført St. prp. nr 1 (1997-98).

Som representanten Moland kjenner til ble forutsetningene og vilkårene for salg og disponering av inntektene ved salg av Hove leir vedtatt av Stortinget i f m budsjettbehandlingen for 1998. Jeg viser i den forbindelse til St. prp. nr 1 (1997-98) sidene 118 og 119, jfr romertallsfullmakt VII pkt 9.

Dette vedtaket er fulgt opp av Statsbygg gjennom vederlagsfri overføring av friluftsområdene til Arendal kommune og salg av leirområdet etter anbudskonkurranse til samme for 6 millioner kroner. Beløpet er ført til inntekt i Statsregnskapet for 1998.

Når det gjelder den aktuelle flertallsmerknaden i B. innst. S. nr 2 (1998-99) som representanten Moland antagelig viser til, kan jeg opplyse om at det hele tiden har vært min intensjon å gi en nærmere orientering til Stortinget om de ulike sider ved saken, herunder ønsket fra Arendal kommune om tilbakeføring av kjøpesummen.

Jeg vil derfor legge saken frem for Stortinget i f m behandlingen av St. prp. nr 1 (1999-00).