Skriftlig spørsmål fra Christopher Stensaker (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:288 (1998-99)
Innlevert: 19.05.1999
Sendt: 20.05.1999
Besvart: 27.05.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Christopher Stensaker (FrP)

Spørsmål

Christopher Stensaker (FrP): Internasjonale regler angående luftfart er i dag ikke samordnet når det gjelder flysertifikater. Dette gjør at en som for eksempel flyr jumbojet på de store internasjonale flyplasser, ikke kan konvertere sitt utenlandske sertifikat til norsk uten å ta nye kostbare eksamener. Som bakgrunn for spørsmålet vedlegges korrespondanse mellom Arvid Vollum og Luftfartsverket. Vil Statsråden treffe tiltak til å forenkle regelverket slik at det blir samsvar mellom norske og utenlandske sertifikater?

5 vedlegg til spørsmål:

Vedlegg 1.

CV til Arvid Vollum
Brynjeveien 5 D
7060 Klæbu
Tlf. 72834265
Mob. 95144119

Vedlegg 2.

Privat brev til Luftfartsverket Norge, Avdeling for Flysertifikater fra Arvid Vollum.
Datert 25.06.1998.

Vedlegg 3.

Brev fra Luftfartsverket, Luftfartsinspeksjonen til Arvid Vollum.
Referanse: 9803353.
Saksbehandler Flygeinspektør Jon-Erik Søvik.
Datert 25.09.1998.

Vedlegg 4.

Brev fra Arvid Vollum til Samferdselsdepartementet, vedrørende klage over forvaltningsvedtak for konvertering av mitt flysertifikat hos Luftfartsverket.
Datert 27.10.1998.

Vedlegg 5.

Brev fra Luftfartsverket, Luftfartsinspeksjonen til Samferdselsdepartementet, vedrørende klage over Luftfartsverkets vedtak av 1998-09-25 om konvertering av utenlandsk luftfartssertifikat.
Referanse: 9803353.
Saksbehandler Flygeinspektør Leif Morten Larsen.
Datert 18.03.1999.

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: Departementet kan bekrefte at internasjonale regler for tiden ikke er tilstrekkelig samordnet når det gjelder flysertifikater.

Det arbeides med å standardisere regelverket innen Europa, og Norge er ett av 19 fullverdige medlemmer i organisasjonen for de felleseuropeiske luftfartsmyndigheter Joint Aviation Authorities (JAA). JAA utarbeider regelverk på områdene konstruksjon, produksjon, vedlikehold og drift av luftfartøy, herunder sertifisering av flypersonell som det enkelte medlemsland gjennomfører i sitt nasjonale lovverk.

Kravene for sertifisering av flygere er utarbeidet i Joint Aviation Requirements - Flight Crew Licensing (JAR-FCL). Intensjonene med det framtidige regelverket er at behovet for å konvertere et flygebesetningssertifikat skal falle bort imellom de fullverdige JAA-medlemslandene.

Det kan nevnes at det arbeides med harmonisering av kravene mellom luftfartsmyndigheten i USA, Federal Aviation Administration (FAA) og JAA, men dette arbeidet er ikke avsluttet ennå. Videre er det undertegnet en tilsvarende intensjonsavtale mellom Canada og JAA.

De krav som blir stilt i de felleseuropeiske reglene er basert på mange års erfaring innen luftfart og for å ivareta passasjerenes sikkerhet, da det er et stort flysikkerhetsansvar ett land overtar når det utsteder ett flygebesetningssertifikat basert på en utdannelse i ett annet land.

Norge vil i likhet med de fleste andre JAA-medlemsland ventelig innføre JAR-FCL for fly, helikoptre og medisinske bestemmelser (henholdsvis JAR-FCL 1, 2 og 3) i løpet av det kommende året.

Det vises i spørsmålet fra Christopher Stensaker til en sak som gjelder Arvid Vollum. Angjeldende sak er for øyeblikket til behandling i departementet som en klagesak. Saken forventes avgjort ved månedsskiftet mai-juni.1 JAA består av følgende 19 fullverdige medlemsland:

Belgia

Danmark

England

Finland

Frankrike

Hellas

Irland

Island

Italia

Luxemburg

Monaco

Nederland

Norge

Portugal

Spania

Sveits

Sverige

Tyskland

Østerrike

I tillegg er det 10 kandidatland som forventes å bli fullverdige medlemmer etter hvert som de tilfredsstiller kravene.