Skriftlig spørsmål fra Jan Petter Rasmussen (A) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:291 (1998-99)
Innlevert: 20.05.1999
Sendt: 21.05.1999
Besvart: 31.05.1999 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Jan Petter Rasmussen (A)

Spørsmål

Jan Petter Rasmussen (A): På hvilket grunnlag kan Den internasjonale hydrografiske organisasjon, IHO, fatte vedtak som gir ECC AS/PRIMAR eksklusivitet på leveranser av autoriserte elektroniske kart fra Statens kartverk, og vil avtalen som gir eksklusivitet, Nærings- og handelsdepartementets egne juridiske og økonomiske rapporter, herunder vurderinger i forhold til EØS, fortsatt holdes hemmelig?

Begrunnelse

I spørretimen 28. april reiste jeg flere spørsmål vedrørende etableringen av den statlige forretningsvirksomheten PRIMAR. Svarene var ikke fyllestgjørende. Dette i kombinasjon med dannelsen av ECC AS (Electronic Chart Centre AS) gjør det nødvendig med et skriftlig oppfølgingsspørsmål.

Selv om IHO har vedtatt at det skal etableres regionale senter, såkalte RENC, så kommer det ikke fram på hvilket grunnlag dette organet kan fatte vedtak som skal være bindende for næringsvirksomhet i Norge.

Avtalen "Arrangement on Cooperation within the Northern Europe RENC", Nærings- og handelsdepartementets egne juridiske og økonomiske rapporter og vurderingene i forhold til EØS holdes hemmelige. Når vil disse bli frigitt?

At Nærings- og handelsdepartementet selv stiller spørsmål om etableringen av ECC AS i forhold til EØS-regelverket kan tyde på at departementet selv føler seg i "et noe urent farvann".

Spørsmålet om alminnelig høring før etableringen av ECC AS har også blitt reist uten reaksjon fra Nærings- og handelsdepartementet.

Det fortoner seg derfor særdeles underlig at den sittende regjering som påberoper seg å være en pådriver for små- og mellomstore bedrifter i distriktene og IT-teknologi, ved etableringen av ECC AS / PRIMAR, legger til grunn at denne selskapskonstellasjonen skal ha enerett på direkte levering av autoriserte digitale kart (ENCer) fra Statens Kartverk, Sjøkartverket og således utelukke direkte levering til allerede etablerte aktører.
I praksis vil PRIMAR med sitt distribusjonskonsept og moderne telekommunikasjon kunne levere dataene og oppdateringene direkte til sluttbrukerne/fartøyene, hvilket innebærer at PRIMAR vil være i direkte konkurranse med etablerte aktører, herunder C-Map Norway AS.

Det er av avgjørende betydning for arbeidsplassene og den videre utvikling av virksomheten at denne IT-virksomheten i distrikts-Norge sikres fornuftige rammevilkår blant annet lik tilgang til ENCer hos Statens Kartverk på like vilkår som PRIMAR.
Sett i lys av at et selskap som for eksempel C-Map Norway AS har inngått og vil inngå avtaler med andre sjøkartverk om direkte leveranser av ENCer synes det paradoksalt at den sittende regjering bidrar til å svekke bedriftens eksistensgrunnlag ved å ikke gi C-Map Norway AS lik tilgang på samme vilkår som PRIMAR.

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Økt bruk av informasjonsteknologi bidrar til sikrere og mer effektiv sjøtransport, og redusert fare for miljøforurensning. Som sjøfartsnasjon er Norge langt fremme i utvikling og bruk av moderne teknologi på dette området. ECC, en divisjon i Statens kartverk med 16 ansatte, lokalisert i Stavanger, har bygget opp en unik kompetanse for forvaltning og kvalitetssikring av sømløse elektroniske sjøkart.

Forretningskonseptet som PRIMAR bygger på har etter hvert utviklet seg slik at det ikke lenger faller naturlig inn som en del av Statens kartverk. Nærings- og handelsdepartementet og Miljøverndepartementet har derfor samarbeidet med sikte på å skille ut ECC fra Statens kartverk, og videreføre virksomheten som et aksjeselskap hvor aksjene forvaltes av Nærings- og handelsdepartementet.

Det vises til omtale i St prp nr 67 (1998-99) Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 1999, under kap. 949, med forslag om bevilgning på i alt 30 millioner kroner til opprettelsen av et statlig aksjeselskap.

Den internasjonale sjøkartverkorganisasjonen (IHO) ble etablert ved en internasjonal konvensjon i 1970. Medlemmene av IHO er de enkelte lands sjøkartverk. Organisasjonen arbeider med standardisering, og koordinering hos de enkelte sjøkartverk for å oppnå størst mulig ensartethet i nautiske kart. IHO har tatt initiativ til å etablere regionale enheter, kalt RENC'er, med formål å legge til rette sømløse autoriserte digitale kartdata for skipsflåten.

Ved undertegning av "Northern Europe RENC - Helsinki Accord" og "Agreement on Cooperation within the Northern Europe RENC" (COA), har hittil 10 lands sjøkartverk sluttet seg til at det skal etableres ett regionalt senter i Europa med ansvar for forvaltning, kvalitetssikring og klargjøring for distribusjon av autoriserte elektroniske navigasjonskart til skipsfarten. Slike regionale sentra (RENC - Regional Electronic Navigational Chart Co-ordinating Centre) ventes etablert 5-6 steder i verden. De 10 sjøkartverkene har kommet til enighet om at den nordeuropeiske RENC'en etableres i samarbeid mellom Statens kartverk og det britiske sjøkartverket, og legges til Stavanger. Det er altså sjøkartverkene selv som har forpliktet seg til å levere sine digitale sjøkartdata eksklusivt til RENC'en.

Statens kartverk og UKHO er enige om i fellesskap å etablere og drifte den europeiske RENC'en, lokalisert til Stavanger under navnet PRIMAR. ECC AS vil ved etablering bli den norske operatøren av PRIMAR. Det forventes ikke opprettet flere RENC'er i Europa, slik at dette etter all sannsynlighet blir RENC'en for hele Europa.

Det er i dag et ufravikelig krav fra de europeiske sjøkartverkene at ECC etableres som et 100 % statlig selskap, fordi selskapet skal forvalte, kvalitetssikre og klargjøre for distribusjon autoriserte elektroniske navigasjonsdata. De samarbeidende sjøkartverkene har nedsatt en Advisory Committee som har krevet at PRIMAR ikke skal operere i sluttbrukermarkedet. Dette markedet er forbeholdt distributørene til PRIMAR - herunder f.eks. det italienske firmaet C-MAPs datterselskap i Norge.

Kartverket opplyser at samarbeidsavtalen (MoU) mellom Statens kartverk og det britiske kartverket om opprettelsen av PRIMAR er offentlig og er tilgjengelig ved henvendelse til dem. Videre opplyser Kartverket at avtalen mellom de 10 europeiske sjøkartverkene (COA), har en klausul som krever at alle partene skal godkjenne at detaljer i avtalen gjøres kjent. Statens kartverk kan orientere om hovedpunkter i avtalen, og har tatt initiativ til å få samtykke fra partene om full offentliggjøring.

Nærings- og handelsdepartementet har rutinemessig engasjert et advokatfirma som har sett på de konkurransemessige aspektene ved saken, og som har vurdert etableringen av selskapet med hensyn til EØS-regelverket. Konklusjonen i rapporten er at ECC/PRIMARs virksomhet ikke kommer i konflikt med konkurransereglene. I tillegg er prosjektet for å drive ECC videre på selvstendig basis gjennomgått av et konsulentfirma. De forretningsmessige utsiktene synes å være positive.

Disse dokumentene inneholder forretningsmessige vurderinger, og kan derfor unntas offentlighet. Departementet finner det heller ikke aktuelt å gi innsyn etter bestemmelsene om meroffentlighet.

Etableringen av ECC AS er godt i tråd med Regjeringens mål om at statens kapital kan gjøre en bedre jobb dersom den flyttes fra passive plasseringer i etablerte bedrifter som lett kan skaffe seg privat eierkapital, til heller å bidra til fremveksten av nye, mer risikofylte etableringer.