Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:296 (1998-99)
Innlevert: 21.05.1999
Sendt: 21.05.1999
Besvart: 31.05.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Justisministeren svarte i brev av 18.mars, at små og sårbare kultur-institusjoner, som museer, skal få beholde sivilarbeidere ut 1999. Henie-Onstad Kunstsenter har fått brev fra Siviltjensteadministrasjonen med beskjed om at kunstsenteret "bortfaller som oppdragsgiver for sivile vernepliktige." Er dette vedtaket i tråd med de løftene som ble gitt i justisministerens svarbrev, og vil Justisministeren ta initiativ for at små og sårbare kulturinstitusjoner skal få beholde sivile vernepliktige i 1999?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Justisdepartementet har i brev av 13.04.1999 til siviltjenesteadministrasjonene kommet med presiserende retningslinjer for godkjennelse av oppdrag av kulturell eller vitenskapelig karakter. I utgangspunktet skal oppdrag av kulturell karakter ikke godkjennes, med mindre oppdraget kan sies å ha et konfliktforebyggende eller fredsskapende formål. Hvorvidt oppdraget har et slikt formål, skal vurderes ut fra følgende kriterier:

- oppdraget skal være direkte rettet mot barn og unge

- arbeidsoppgavene skal innebære direkte kontakt med målgruppen.

Dersom ovennevnte vilkår ikke er oppfylt, vil dette i utgangspunktet medføre slettelse som oppdragsgiver for sivile vernepliktige. Sivile vernepliktige som allerede er på tjenestestedet fortsetter hos oppdragsgiver ut tjenesteperioden.

Som en overgangsordning for 1999 er det bestemt at siviltjenesteadministrasjonene kan fornye kultur- og vitenskapsoppdrag med inntil 14 måneder, dersom en sletting av oppdraget etter administrasjonens skjønn vil medføre at oppdragsgiver får problemer med å opprettholde en fornuftig drift. Det er presisert fra departementets side av overgangsordningen bør benyttes overfor mindre institusjoner og organisasjoner.

Henie- Onstad Kunstsenter har vært vurdert opp mot disse kriterier, men er ikke funnet å kunne godkjennes som oppdragsgiver. Senteret ble således tilskrevet fra Siviltjenesteadministrasjonen - Dillingøy 12.05.1999 med melding om slettelse som oppdragsgiver. Dette innebærer at oppdraget ikke er funnet å tilfredsstille gjeldende retningslinjer for tjenesteoppdrag, og at det for siviltjenesteadministrasjonen ikke er fremkommet opplysninger som tilsier at oppdragsgiver vil få problemer med å opprettholde en fornuftig drift.

Henie-Onstad Kunstsenter har anledning til å påklage administrasjonens vedtak om slettelse som oppdragsgiver inn for Justisdepartementet. Slik klage er imidlertid ikke registrert innkommet ved Siviltjenesteadministrasjonen - Dillingøy eller i departementet.

2 vedlegg til svar:

Vedlegg 1.

Brev fra Justisdepartementet til Siviltjenesteadministrasjonene.

Vedrørende: Godkjennelse av oppdrag av kulturell eller vitenskapelig karakter - Presiserende retningslinjer.

Referanse: 99/01195 B-S KN/sol.

Datert: 13. april 1999.

Vedlegg 2.

Spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 201 (1998-99) fra stortingsrepresentant Ågot Valle og svaret fra justisministeren.

Ved henvendelse Stortingets Ekspedisjonskontor v/Asle Oliversen, telefon 22 31 35 66, kan opplysninger vedrørende spørsmål og svar gis.