Skriftlig spørsmål fra Bent Hegna (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:303 (1998-99)
Innlevert: 27.05.1999
Sendt: 27.05.1999
Besvart: 01.06.1999 av olje- og energiminister Anne Enger

Bent Hegna (A)

Spørsmål

Bent Hegna (A): Hva har departementet konkret foretatt seg for å følge opp Stortingets ønske om en forbedret og mer effektiv nettstruktur ?

Begrunnelse

I innstilling fra energi- og miljøkomiteen -S nr. 9 (1998/99 viste komiteen til at "organiseringen av nettet er viktig for effektiviteten og en bedre regional utjevning av tariffene. Komiteen ber derfor Regjeringen aktivt følge opp arbeidet med etablering av regionale fellesnett, slik at flere nettselskap blir stimulert til å samarbeide om tariffering og den daglige driften av nettvirksomheten. Det kan i denne sammenheng være hensiktsmessig å vurdere en endring av dagens praksis med regulering av netteiere til regulering av sammenhengende regionale fellesnett."

Anne Enger (Sp)

Svar

Anne Enger: Når det gjelder arbeidet for å oppnå en forbedret og mer effektiv nettstruktur, har det etter fastsettingen av sentralnettets utstrekning i hovedsak vært fokus rettet mot etablering av regionale fellesnett. I praksis innebærer et regionalt fellesnett at flere eiere av tilgrensende regionalnett samarbeider om tariffering og den daglige nettvirksomheten. Samarbeidet kan være mer eller mindre omfattende.

Etablering av regionale fellesnett avhenger av et konstruktivt samarbeid mellom regionalnettseiere som har tilgrensende nett. Departementet mener det er best at nettselskapene selv finner ut hvordan de vil organisere seg, innenfor det generelle regelverket. Behovet, muligheten og viljen varierer trolig, og nettselskapene må selv finne den mest hensiktsmessige organiseringen. Det er de som sitter med best kunnskap om de lokale forhold hvor de opererer. Departementet ser positivt på etableringen av regionale fellesnett, men ser ikke behov for å benytte spesielle virkemidler for å presse på etableringen. For øvrig vil etablering av større tarifferingsområder ha en positiv utjevnende virkning på overføringstariffene i de enkelte regionene.

Det generelle regelverket kan stimulere netteiere til å danne regionale fellesnett. NVEs inntektsregulering ble innført i 1997 og består blant annet i å sette en ramme for inntekten til nettselskapene. Dersom selskapene ønsker en høyere avkastning må de redusere kostnader og effektivisere. Inntektsrammereguleringen sier ikke noe konkret om hvordan det enkelte nettselskap skal gå fram for å effektivisere. Det avgjøres av det enkelte selskap. Etablering av fellesnett kan være et gunstig tiltak i et arbeid for å redusere kostnadene.

Det pågår et samarbeid mellom bransjen og NVE når det gjelder regelverket rundt etablering og drift av regionale fellesnett. Myndighetene har stilt seg positive til å vurdere endringer av gjeldende regelverk dersom bransjen ser behov for det.