Skriftlig spørsmål fra Signe Øye (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:307 (1998-99)
Innlevert: 28.05.1999
Sendt: 28.05.1999
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 03.06.1999 av Unknown MinisterCode: SHD Odd Einar Dørum

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Flyktninger og asylsøkere som kommer til Norge ønsker å komme i arbeid snarest mulig. Også de som bor i asylmottak. Det meldes stadig om problemer med å få arbeidstillatelse og at det tar veldig lang tid.
Hva mange måneder tar det gjennomsnittlig før arbeidstillatelse er i orden, og
hvor ligger problemene med å gi både asylsøkere og innvandrere raskere tilgang til arbeid?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Asylsøkere kan i dag etter anmodning gis midlertidig arbeidstillatelse når de har oppholdt seg her i mer enn fire måneder etter at søknad om asyl ble fremsatt, forutsatt at de har et konkret arbeidstilbud og at det ikke er tvil om identiteten. Utlendingsdirektoratet har vedtaksmyndighet.

Departementet har foreslått en regelendring på dette området. Forslaget har vært ute på høring, og en forskriftsendring vil bli gjennomført i løpet av kort tid.

Endringen går ut på at midlertidig arbeidstillatelse skal gis med det samme det er tatt asylavhør av søker. Det vil ikke lenger være nødvendig med et konkret arbeidstilbud. Vilkåret om at det ikke må være tvil om søkerens identitet videreføres. Det er foreslått at også politiet kan gi tillatelse. Dette krever imidlertid en lovendring som vil bli lagt fram for Stortinget senere, sammen med andre endringer i utlendingsloven. Hovedbegrunnelsen for forslagene er at det vil bedre livssituasjonen for beboere i mottak.

For de tilfellene hvor asyl er avslått, men vedtaket for tiden ikke effektueres kan asylsøkeren få midlertidig arbeidstillatelse etter anmodning inntil vedtaket iverksettes. Dette er en bestemmelse som videreføres i henhold til tidligere regelverk.

Hvis en asylsøker innvilges asyl eller opphold på humanitært grunnlag innvilges vedkommende automatisk en generell arbeidstillatelse. Det er således ikke nødvendig med et konkret arbeidstilbud eller egen søknad.

Saksbehandlingstiden for søknad om midlertidig arbeidstillatelse er for tiden tre til fire uker fra søknad er mottatt i Utlendingsdirektoratet til vedtak er fattet.