Skriftlig spørsmål fra Marit Nybakk (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:315 (1998-99)
Innlevert: 01.06.1999
Sendt: 02.06.1999
Besvart: 09.06.1999 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Aga A/S planlegger å erstatte bemanning av produksjonsanlegget på Leirdal, Furuset i Oslo, med fjernstyring utenfor dagskiftet. Dette vil føre til at et industriområde med sterkt brannfarlig materiale vil stå ubetjent og tomt store deler av døgnet midt i et boligområde i Groruddalen. Fabrikken produserer luftgass, bl.a. nitrogen og flytende oksygen.
Mener statsråden at den planlagte fjernstyringen er sikkerhetsmessig forsvarlig?

Begrunnelse

Agas produksjonsanlegg på Leirdal er i dag døgnkontinuerlig bemannet.
Anlegget fyller propanflasker for hele landet. Luftgassfabrikken på området er bemannet med minimum to personer til enhver tid. Luftgassfabrikken er en prosess som tar luft og separerer denne i sine enkelte bestanddeler, og lagrer dem i flytende form på tanker. Prosessen innebærer bl.a. bruk av hydrogen og ammoniakk til å produsere flytende oksygen. Inntil én million liter flytende oksygen kan lages på Leirdal, i tillegg til at det også lagres inntil 270.000 liter propan på anlegget. Det døgnkontinuerlige vaktholdet av kompetent personale var en forutsetning for propananlegget.

Et ubetjent anlegg med lagring av propan og flytende oksygen kan ved brann, lekkasje eller lignende, utvikle seg til en katastrofe for boligområdet i Groruddalen.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Spørsmålet gjelder AGA AS sitt gassanlegg på Leirdal i Oslo, og om den planlagte fjernstyringen er sikkerhetsmessig forsvarlig.

AGA AS fikk tillatelse fra Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) til oppbevaring av brannfarlig vare ved dette anlegget i 1997. I vilkårene for tillatelsen fremkommer det blant annet at dersom det senere foretas endringer av sikkerhetsmessig betydning i arealdisponering, adkomst, bygningsteknisk utførelse mm, skal dette forelegges DBE for godkjenning.

I tråd med dette er direktoratet blitt holdt orientert om de endringene i driftsforhold som AGA AS nå planlegger gjennomført. Det er avholdt to møter i sakens anledning der direktoratet har møtt representanter fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden ved bedriften.

AGA AS er for tiden ikke ferdige med den fornyede risikoanalysen som de eventuelle endringene i anlegget krever. De er heller ikke ferdige med å vurdere detaljer såsom nødvendige sikkerhetsforanstaltninger, varsling, vakter, ol. som en eventuell ny driftsmåte vil måtte betinge.

Når disse vurderingene er gjort og risikoanalysen utarbeidet vil dette bli forelagt DBE, som

vil ta stilling til om dette er en sikkerhetsmessig forsvarlig måte å drive anlegget videre på.

Det nevnes også i spørsmålet at det døgnkontinuerlige vaktholdet var en forutsetning for at propananlegget fikk tillatelse til oppbevaring av brannfarlig vare. Jeg har imidlertid fått opplyst fra DBE at dette ikke var et vilkår for å innvilge tillatelsen.

Direktoratets beslutning i denne saken vil være et enkeltvedtak, som vil kunne påklages til Kommunal- og regionaldepartementet. Jeg kan derfor ikke gå nærmere inn i denne saken nå eller gi en nærmere vurdering av om den nye ordningen vil kunne fremstå som sikkerhetsmessig forsvarlig. Direktoratet har imidlertid godkjent en lignende ordning ved Norsk Hydros luftgassfabrikk plassert inne på området til Sauda smelteverk, og som nå fjernstyres fra Rjukan.

For øvrig nevnes det i spørsmålet at det her er snakk om at fabrikken ligger i et boligområde, og at det på grunn av diverse gasser vil kunne utvikle seg til en katastrofe. Det er imidlertid etablert nødvendige sikringsfelt (sikkerhetssoner) rundt propantankene i henhold til regelverket, og på bakgrunn av en risikoanalyse.