Skriftlig spørsmål fra Tor Nymo (Sp) til justisministeren

Dokument nr. 15:316 (1998-99)
Innlevert: 01.06.1999
Sendt: 02.06.1999
Besvart: 09.06.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): Ved behandling av en sak for Menneskerettighetsdomstolen i Strassbourg har klageren blitt nektet å få utlevert klagen etter at den ble oversatt for behandling i domstolen. Dette medfører at klageren ikke får kontrollere om et avgjørende dokument for avvisning av klagen har fått et uriktig innhold.
Hva vil regjeringen foreta seg i den anledning?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Jeg forstår det slik at den klageren som omtales i brevet, har sendt en klage på

norsk til Den europeiske menneskerettsdomstol, og bedt Domstolen om å få

innsyn i en oversettelse av klagen. Dette har han ikke fått.

Jeg kjenner ikke denne konkrete saken. På samme måte som nasjonale

domstoler er Den europeiske menneskerettsdomstol en uavhengig domstol, og

Regjeringen kan ikke gripe inn når det gjelder Domstolens behandling av konkrete

saker.

I regel 34 nr. 1 i Den europeiske menneskerettsdomstols reglement er det fastsatt

at Domstolens offisielle språk er engelsk og fransk. Etter regel 34 nr. 2 kan

henvendelser fra klagere være på et av de offisielle språkene i

konvensjonsstatene inntil avvisningsspørsmålet er avgjort. Det står imidlertid intet

om oversettelse. Domstolens sekretariat opplyser at der klageren ikke har brukt

et av de offisielle språkene i sin klage, er det er vanlig at den saksforberedende

dommer, med bistand av sekretariatet, utarbeider et sammendrag på et av disse

språkene. Dette sammendraget regner Domstolen som et internt

arbeidsdokument som klageren ikke har rett til innsyn i.

Det følger av Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 26 d at Den

europeiske menneskerettsdomstol selv fastsetter sine prosedyreregler i den

grad disse ikke er fastsatt i konvensjonen. Jeg finner det derfor ikke korrekt at den

norske Regjeringen tar initiativ for å søke å påvirke Domstolen i spørsmålet om

klageres rett til innsyn i Domstolens sammendrag av faktum i saken.