Skriftlig spørsmål fra Sigrun Eng (A) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:317 (1998-99)
Innlevert: 02.06.1999
Sendt: 03.06.1999
Besvart: 10.06.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Sigrun Eng (A)

Spørsmål

Sigrun Eng (A): Kan Miljøverndepartementet stille stimulerings- og innsamlingsmidlar til disposisjon for eit slikt positivt tiltak?

Begrunnelse

Alle kommunane i Hallingdal (6 stk) er oppteki av på regionalt nivå å ta tak i metallskrot. Gamle bilvrak, gardsutstyr, gravemaskinar parkert i skogen, på fjellet, i myrer, ja på dei mest utenkjelege plassar. Dette gjeld bilvrak ifrå før vrakpant vart innført.

Difor må det til ein motivasjon. Ein vil i same operasjon gi bønder og entrepenørar tilbod om å levere inn avdanka mekanisk utstyr. Dette vil sjølsagt koste kommunane ein god del sjølv om metal kan seljast. Avstandane er store for innsamling og vidare handsaming.

Guro Fjellanger (V)

Svar

Guro Fjellanger: Jeg ser det som svært positivt at kommunene i Hallingdal er opptatt av å løse problemene knyttet til hensatte vrak og lignende i naturen og jeg vil oppmuntre kommunene til å gripe fatt i dette.

Ifølge forurensningsloven er det forbudt å etterlate avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet. Kommunene kan gi pålegg om at den som har etterlatt eller oppbevart avfall i strid med loven skal fjerne det og rydde opp innen en frist, eller at han skal dekke rimelige utgifter som noen har hatt til fjerning eller opprydning. Dette omfatter også den type avfall spørsmålet gjelder. Det er altså den enkelte selv som skal betale for opprydningen av sin egen forsøpling. Dette er i tråd med prinsippet om at forurenser skal betale.

Det eksister ingen poster på Miljøverndepartementets budsjett til å dekke denne type utgifter for kommunene. Dersom kommunene i Hallingdal ønsker å bidra til en lokal opprydningsaksjon utover de mulighetene for pålegg som forurensingsloven gir, må kommunene selv finne inndekning for disse utgiftene.